.st0{fill:#FFFFFF;}

Xóa các tập tin trong MS-DOS mà không cần nhắc 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Theo mặc định, MS-DOS và dòng lệnh Microsoft Windows sẽ không nhắc nhở người dùng hoặc cung cấp cho người dùng một nhắc nhở hoặc cảnh báo khi xóa các tệp trên máy tính bằng lệnh del . Tuy nhiên, khi cố gắng xóa một thư mục sử dụng lệnh del, deltree hoặc rmdir, đảm bảo rằng nó không rỗng hoặc bạn sẽ nhận được cảnh báo hoặc lỗi.

Xoa file trong MS-DOS

Lưu ý: Khi xóa bất cứ thứ gì từ MS-DOS hoặc dòng lệnh Windows nó sẽ không được gửi đến Recycle Bin .

Lệnh Deltree

Để ngăn chặn việc nhắc sử dụng lệnh deltree và thêm thẻ /y, như trong ví dụ dưới đây để xóa tất cả các tệp trong thư mục Windows temp.

deltree c:windowstemp*.* /y

Lưu ý: Lệnh trên không hoạt động trong tất cả các phiên bản Windows và MS-DOS.

Nếu lệnh này không hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tệp hàng loạt với lệnh dưới đây trong tệp hàng loạt.

echo y | del %1*.*

Sau khi tạo, bạn có thể nhập tên của tệp hàng loạt sau đó là tên của thư mục bạn muốn xóa.

Lệnh Rd và rmdir

Người dùng muốn xóa một thư mục chứa các tệp trong cửa sổ dòng lệnh Windows chạy dưới Microsoft Windows 2000 hoặc mới hơn cũng có thể sử dụng lệnh rmdir hoặc rd với tùy chọn S.

Xóa lệnh

Nếu bạn đang chạy phiên bản Microsoft Windows mới hơn và sử dụng dòng lệnh Windows, bạn cũng có thể sử dụng lệnh delete để xóa tệp mà không cần nhắc.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>