HomeLập trìnhPhpVui lòng trợ...

Vui lòng trợ giúp PHP/MYSQL – Diễn đàn freeCodeCamp


@RandellDawson
@PriyaMe
@Steffan153

Xin hãy giúp đỡ, đoạn mã dưới đây đang gây ra lỗi cho tôi:

<?php
  // Get values passe from form in login.php file
  $username = $_POST['user'] = 'testuser';
  $password = $_POST['pass'] = "' or ''='";

  // to prevent mysql injection
  $username = stripcslashes($username);
  $password = stripcslashes($password);
  $username = mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['user']);
  $password = mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['pass']);
  $pass1 = mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['pass1']);
  $email = mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['email']);

  // connect to the server and select database
  mysqli_connect("localhost", "root", "");
  mysqli_select_db("login");

  // Query the database for user
  $result = mysql_query("select * from users where username="$username" and password = '$password'")
        or die("Failed to query database ".mysql_error());
  $row = mysql_fetch_array($result);
  if ($row['username'] == $username && $row['password'] == $password){
    echo "Login success!!! Welcome ".$row['username'];
  } else {
    echo "Failed to login!";
  }

?>


Kiểm tra rất cẩn thận.
Bạn đang cố đặt giá trị mặc định? Không.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  PHP Implode – Chuyển đổi Array thành String với Join
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status