HomeLập trìnhPhpỨng dụng PHP...

Ứng dụng PHP BOOTSTRAP CRUD – Diễn đàn freeCodeCamp


Xin chào, đây là một ứng dụng thô sơ mà tôi đang làm việc.

khi tôi nhấp vào ‘tiếp theo’ trên bảng dữ liệu, nó sẽ tải lên một phương thức… và nút xem của tôi không hoạt động

<!DOCTYPE html>
<?php
//connect to database
 $connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "population");
 $query = "SELECT * FROM abau LIMIT 3000";
 $result = mysqli_query($connect, $query);
 ?>
<html lang="en">
 <head>
  <!--Datatables Jquery Plugin with Php MySql and Bootstrap-->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />
   <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
   <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" <a href="https://cdn.datatables.net/1.10.12/css/dataTables.bootstrap.min.css" />

   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>  <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script>-->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.12/css/dataTables.bootstrap.min.css" />


  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>CPG_ADMIN_Desktop|DASHBOARD_APPLICATION</title>
  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
  <script src="http://cdn.ckeditor.com/4.6.1/standard/ckeditor.js"></script>


 </head>
 <body>

  <nav class="navbar navbar-default">
   <div class="container">
    <div class="navbar-header">
     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
      <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
      <span class="icon-bar"></span>
     </button>
     <a class="navbar-brand" href="index.php">CPG_ADMIN</a>
    </div>
    <div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
     <ul class="nav navbar-nav">
      <li><a href="index.php">Dashboard</a></li>
      <li class="active"><a href="population.php">Population</a></li>
      <li><a href="#">Law</a></li>
      <li><a href="#">Health</a></li>
       <li><a href="#">Agriculture</a></li>
     </ul>
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li><a href="#">Welcome, user</a></li>
      <li><a href="login.php">Logout</a></li>
     </ul>
    </div><!--/.nav-collapse -->
   </div>
  </nav>

  <header id="header">
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-md-10">
      <h1><span class="glyphicon glyphicon-cog" aria-hidden="true"></span>POPULATION<small>ABAU Records</small></h1>
     </div>
     <div class="col-md-2">
      <div class="dropdown create">
       <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenu1" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
        Create Content
        <span class="caret"></span>
       </button>
       <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
        <li><a type="button" data-toggle="modal" data-target="#addPage">Add Page</a></li>
        <li><a href="#">Add Post</a></li>
        <li><a href="#">Add User</a></li>
       </ul>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>


  </header>

  <section id="breadcrumb">
   <div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
     <li><a href="index.php">Dashboard</a></li>
     <li class="active"></li>
    </ol>
   </div>
  </section>

  <section id="main">
   <div class="container">
    <div class="row">
     <div class="col-md-3">
      <div class="list-group">
       <a href="index.php" class="list-group-item active main-color-bg">
        <span class="glyphicon glyphicon-cog" aria-hidden="true"></span> Dashboard
       </a>
       <a href="abau.php" class="list-group-item"><span class="glyphicon glyphicon-list-alt" aria-hidden="true"></span> ABAU <span class="badge">12</span></a>
        <a href="Rigo_Coast.php" class="list-group-item",><span class="glyphicon glyphicon-pencil" aria-hidden="true"></span> Rigo<span class="badge">33</span></a>
       <a href="goilala.php" class="list-group-item"><span class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span> Goilala <span class="badge">29652 </span></a>
        <a href="Hiri.php" class="list-group-item"><span class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span> HIRI <span class="badge">203</span></a>
      </div>


     </div>
     <div class="table-responsive">
        <table id="employee_data" class="table table-striped table-bordered">
          <thead>
             <tr>

                <td>ID</td>
                <td>FirstName</td>
               <td>LastName</td>
               <td>Gender</td>
               <td>District</td>
               <td>Ward</td>
                <td>View</td>

             </tr>
          </thead>
          <?php
          while($row = mysqli_fetch_array($result))
          {
             echo '
             <tr>
               <td>'.$row["id"].'</td>
               <td>'.$row["first_name"].'</td>
               <td>'.$row["last_name"].'</td>
               <td>'.$row["Sex"].'</td>
               <td>'.$row["District"].'</td>
               <td>'.$row["Ward"].'</td>
             <td><button type="button" name="view" class="btn btn-info view" id="'.$row["id"].'" >View</button></td>

             </tr>
             ';
          }
          ?>
        </table>
     </div>
    </div>
   </div>


  </section>  <footer id="footer">
   <p>Copyright Central Provincial Government central.gov.pg, © 2018 </p>
  </footer>

  <!-- Modals -->

  <!-- Add Page -->
  <div id="post_modal" class="modal fade">
     <div class= "modal-dialog">
      <div class= "modal-content">
       <!--modal header-->
       <div class= "modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
        <h4 class="modal-title">Record Details</h4>
       </div>
       <!--modal body-->
       <div class="modal-body" id="post_detail">

       </div>
       <!--modal footer-->
       <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
       </div>
      </div>

     </div>
  </div>

 <!--<script>
   CKEDITOR.replace( 'editor1' );
 </script>

  <!-- Bootstrap core JavaScript
  ================================================== -->

 </body>
</html>

<script>

$(document).ready(function(){
   $('#employee_data').DataTable();
});
</script>

<script>
$(document).ready(function(){

 function fetch_post_data(_id)
 {
 $.ajax({
  url:"confetch.php",
  method:"POST",
  data:{id:id},
  success:function(data)
  {
  $('#post_modal').modal('show');
  $('#post_detail').html(data);
  }
 });
 }

 $(document).on('click', '.view', function(){
 var _id = $(this).attr("id");
 fetch_post_data(_id);
 });

 $(document).on('click', '.previous', function(){
 var _id = $(this).attr("id");
 fetch_post_data(_id);
 });

 $(document).on('click', '.next', function(){
 var id = $(this).attr("id");
 fetch_post_data(id);
 });

});
</script>


Đọc thêm  Cách thiết lập PHP, CaddyServer và Kirby trên MacOS — và tại sao bạn nên làm điều đó

Bạn có một trang web trực tiếp chúng tôi có thể truy cập?Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status