The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...

Tres forms de factorizar un numero en JavaScript


Artículo original escrito bởi: Sonya Moisset
Nghệ thuật gốc: Ba cách để thừa số hóa một số trong JavaScript
Traducido và Adaptado por: Sil Zubikarai

Bài viết này dựa trên chương trình freeCodeCamp của Thuật toán Básicos “Factoriza un numberero”.

En matematicas, giai thừa của một nhập không phủ định có thể là một thuật toán phức tạp. Trong bài viết này, hãy giải thích một số vấn đề, bước đầu với chức năng đệ quy, sau đó sử dụng khóa trong khi y tercero sử dụng khóa cho.

Bạn đang xem cách truy cập đệ quy vào dòng văn bản trong bài viết trước, bạn có muốn đảo ngược một dòng JavaScript trong ba định dạng khác nhau không? Esta vez vamos aplicar el mismo concepto en un numberero.

Giải quyết thuật toán

Devuelve el giai thừa del entero proporcionado.

Si el entero es được đại diện bởi letra n, el producto factorial de todos los enteros positivos menores o iguales a n.

Giai thừa chính quy con trai đại diện cho abreviatura N!

Ví dụ: 5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120


function factorialize(num) {
 return num;
}
factorialize(5);

Casos de prueba proporcionados

 • giai thừa hóa (0) Debe hồi quy 1
 • giai thừa hóa(5) Debe hồi quy 120
 • giai thừa hóa(10) Debe hồi quy 3628800
 • giai thừa hóa(20) Debe hồi quy 2432902008176640000
Đọc thêm  Lập trình meta trong JavaScript là gì? Bằng tiếng Anh, xin vui lòng.

¿De qué se trata factorizar un numberero?

Khi bạn thừa số một số, bạn có thể nhân số này bằng số khác vì số lần sau đó là một.

Si tu number es 5, deberías tener:

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1

Người bảo trợ được yêu cầu:

0! = 1
1! = 1
2! = 2 * 1
3! = 3 * 2 * 1
4! = 4 * 3 * 2 * 1
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1

1. Thừa số không cho đệ quy

function factorialize(num) {
 // Si el número es menor que 0, rechacelo. 
 if (num < 0) 
    return -1;
  
 // Si el número es 0, su factorial es 1.
 else if (num == 0) 
   return 1;
  
 // De otra forma, llama al procedimiento de nuevo
  else {
    return (num * factorialize(num - 1));
    /* 
  Primera parte del metodo recursion
    Necesitas recordar que no solo tendras solo una llamada, tendras varias llamadas anidadas.
    
    cada llamada: num === "?"    	     num * factorialize(num - 1)
    1ª llamada – factorialize(5) devolvera  5 * factorialize(5 - 1) // factorialize(4)
    2ª llamada – factorialize(4) devolvera  4 * factorialize(4 - 1) // factorialize(3)
    3ª llamada – factorialize(3) devolvera  3 * factorialize(3 - 1) // factorialize(2)
    4ª llamada – factorialize(2) devolvera  2 * factorialize(2 - 1) // factorialize(1)
    5ª llamada – factorialize(1) devolvera  1 * factorialize(1 - 1) // factorialize(0)
    
     Segunda parte del metodo recursion
   Si el metodo toca la condicion if, y regresa 1 cuando el numero se multiplica asi mismo.
     La funcion regresara con el valor total
    
    5ª la llamada devolvera (5 * (5 - 1))   // num = 5 * 4
    4ª la llamada devolvera (20 * (4 - 1))  // num = 20 * 3
    3ª la llamada devolvera (60 * (3 - 1))  // num = 60 * 2
    2ª la llamada devolvera (120 * (2 - 1))  // num = 120 * 1
    1ª la llamada devolvera (120)       // num = 120
    
    Si sumamonos todas las llamadas en una linea, tenemos
    (5 * (5 - 1) * (4 - 1) * (3 - 1) * (2 - 1)) = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
    */
  }
}
factorialize(5);

Bình luận tội lỗi:

function factorialize(num) {
 if (num < 0) 
    return -1;
 else if (num == 0) 
   return 1;
 else {
   return (num * factorialize(num - 1));
 }
}
factorialize(5);

2. Yếu tố không đánh số với khóa WHILE

function factorialize(num) {
 // Paso 1. Crea una variable resultado que guarda num
 var result = num;
  
 // Si num = 0 O num = 1, el factorial devolverá 1
 if (num === 0 || num === 1) 
  return 1; 
 
 // Paso 2. Crea un bucle WHILE
 while (num > 1) { 
  num--; // decrementation by 1 at each iteration
  result = result * num; // or result *= num; 
  /* 
          num      num--   var result   result *= num     
  1ª iteración:  5       4      5       20 = 5 * 4   
  2ª iteración:  4       3      20       60 = 20 * 3
  3ª iteración:  3       2      60      120 = 60 * 2
  4ª iteración:  2       1     120      120 = 120 * 1
  5ª iteración:  1       0     120
  Fin del bucle WHILE
  */
 }
   
 // Paso 3. Regresa el factorialdel integral dado
 return result; // 120
}
factorialize(5);

Bình luận tội lỗi:

function factorialize(num) {
 var result = num;
 if (num === 0 || num === 1) 
  return 1; 
 while (num > 1) { 
  num--;
  result *= num;
 }
 return result;
}
factorialize(5);

3. Hệ số un number con el bucle FOR

function factorialize(num) {
 // Si num = 0 OR num = 1, el factorial regresa 1
 if (num === 0 || num === 1)
  return 1;
 
 // Empezamos el bucle FOR con i = 4
 //Decremento i después de cada iteración
 for (var i = num - 1; i >= 1; i--) {
  //Guardamos el valor de num en cada iteración
  num = num * i; // o num *= i;
  /* 
          num   var i = num - 1    num *= i     i--    i >= 1?
  1ª iteración:  5      4 = 5 - 1     20 = 5 * 4    3     yes  
  2ª iteración: 20      3 = 4 - 1     60 = 20 * 3    2     yes
  3ª iteración: 60      2 = 3 - 1    120 = 60 * 2    1     yes 
  4ª iteración: 120      1 = 2 - 1    120 = 120 * 1   0     no       
  5ª iteración: 120        0        120
  Fin del bucle FOR 
  */
 }
 return num; //120
}
factorialize(5);

Bình luận tội lỗi:

function factorialize(num) {
 if (num === 0 || num === 1)
  return 1;
 for (var i = num - 1; i >= 1; i--) {
  num *= i;
 }
 return num;
}
factorialize(5);

Espero que hayas encontrado estoutil.

Đọc thêm  Tính bất biến của JavaScript – Các đối tượng bị đóng băng trong JS được giải thích bằng các ví dụ

Puedes seguirme en Trung bình, Twitter, Github, y LinkedIn

Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status