HomeLập trìnhJavaScriptToán tử logic...

Toán tử logic JavaScript


Các toán tử logic so sánh các giá trị Boolean và trả về một phản hồi Boolean. Có hai loại toán tử logic – logic AND và logic OR. Các toán tử này thường được viết là && cho AND và || Cho hoặc.

Logic VÀ ( && )

Toán tử AND so sánh hai biểu thức. Nếu biểu thức đầu tiên đánh giá là “trung thực”, thì câu lệnh sẽ trả về giá trị của biểu thức thứ hai. Nếu biểu thức đầu tiên được đánh giá là “falsy”, thì câu lệnh sẽ trả về giá trị của biểu thức đầu tiên.

Khi chỉ liên quan đến các giá trị boolean (hoặc true hoặc false), nó trả về true nếu chỉ khi cả hai biểu thức đều đúng. Nếu một hoặc cả hai biểu thức là sai, toàn bộ câu lệnh sẽ trả về sai.

true && true //returns  the second value, true
true && false //returns the second value, false
false && false //returns the first value, false
123 && 'abc' // returns the second value, 'abc'
'abc' && null //returns the second value, null
undefined && 'abc' //returns the first value, undefined
0 && false //returns the first value, 0

Logic HOẶC ( || )

Toán tử OR so sánh hai biểu thức. Nếu biểu thức đầu tiên đánh giá là “falsy”, thì câu lệnh sẽ trả về giá trị của biểu thức thứ hai thứ hai. Nếu biểu thức đầu tiên được đánh giá là “trung thực”, thì câu lệnh sẽ trả về giá trị của biểu thức đầu tiên.

Đọc thêm  Cách định dạng số dưới dạng tiền tệ trong JavaScript

Khi chỉ liên quan đến các giá trị boolean (hoặc true hoặc false), nó trả về true nếu một trong hai biểu thức là true. Cả hai biểu thức đều có thể đúng, nhưng chỉ cần một biểu thức để có kết quả đúng.

true || true //returns the first value, true
true || false //returns the first value, true
false || false //returns the second value, false
123 || 'abc' // returns the first value, 123
'abc' || null //returns the first value, 'abc'
undefined || 'abc' //returns the second value, 'abc'
0 || false //returns the second value, false

đánh giá ngắn mạch

&& và || hoạt động như một nhà khai thác ngắn mạch.

Trong trường hợp logic AND, nếu toán hạng đầu tiên trả về false, thì toán hạng thứ hai không bao giờ được đánh giá và toán hạng đầu tiên được trả về.

Trong trường hợp logic OR, nếu giá trị đầu tiên trả về true, thì giá trị thứ hai không bao giờ được đánh giá và toán hạng đầu tiên được trả về.

Hợp lý KHÔNG (!)

Toán tử NOT không thực hiện bất kỳ phép so sánh nào như toán tử AND và OR. Hơn nữa, nó chỉ được thao tác trên 1 toán hạng.

Một ‘!’ (chấm than) được sử dụng để đại diện cho toán tử NOT.

Sử dụng toán tử NOT

  1. chuyển đổi biểu thức thành boolean.
  2. trả về giá trị nghịch đảo của giá trị boolean thu được ở bước cuối cùng.
var spam = 'rinki'; //spam may be equal to any non empty string
var booSpam = !spam;
/*returns false
  since when a non-empty string when converted to boolean returns true
  inverse of which is evaluated to false.
*/

var spam2 = ''; //spam2 here is equal to empty string
var booSpam2 = !spam2;
/*returns true
  since when a empty string when converted to boolean returns false
  inverse of which is evaluated to true.
*/

Lời khuyên:

Cả hai toán tử logic sẽ trả về giá trị của biểu thức được đánh giá cuối cùng. Ví dụ:

"cat" && "dog" //returns "dog"
"cat" && false //returns false
0 && "cat"  //returns 0 (which is a falsy value)

"cat" || "dog" //returns "cat"
"cat" || false //returns "cat"
0 || "cat" //returns "cat"

Lưu ý rằng nơi && trả về giá trị đầu tiên, || trả về giá trị thứ hai và ngược lại.

Đọc thêm  Học JavaScript - Hướng dẫn tương tác miễn phí trong 7 giờZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status