Direct3D, là một phần của DirectX, là một giao diện đồ họa API cho ...

​Read More