HomeLập trìnhPhpSự cố với...

Sự cố với PDO khi thực thi php


Tôi đang gặp sự cố với PDO.
Mỗi khi tôi chạy tệp php. Tôi nhận được lỗi sau đây :

Lỗi nghiêm trọng : Uncaught Error: Gọi hàm thành viên chuẩn bị() trên null…

Tệp php:

 try {
        //connection
        include '../connection.php';
        $database = new Database;
        $database->query('SELECT MAX(id) AS max_id FROM subscriber'); 
        $rows = $database->resultset();
        $id = $rows[0]["max_id"] + 1; // add with new ID
        ....

Kết nối.php

<?php

//defining the connection and other function that will be perform for linking with database
class Database
{  
  private $host="";
	private $user="";
	private $pass="";
	private $dbname="data.db";
  private $dbh; //database handling
  private $error;
  private $stmt; //statements

  public function __construct()
  {  
    // Set DSN(Data Source Name)

    //SQLITE  
    $dsn = 'sqlite:'.$this->dbname;

    // Set Options
    $options = array(
      PDO::ATTR_PERSISTENT => true, 
      PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => true
    );

    // Create new PDO
    try { 
      $this->dbh = new PDO($dsn,$this->user,$this->pass,$options);
    } catch (PDOException $e) {
      $this->error = $e->getMessage();
    }
  }

  public function query($query)
  {
    $this->stmt = $this->dbh->prepare($query);
  }

  public function bind($param, $value, $type = null)
  {
    if (is_null($type)) {
      switch (true) {
        case is_int($value):
          $type = PDO::PARAM_INT;
          break;
        case is_bool($value):
          $type = PDO::PARAM_BOOL;
          break;
        case is_null($value):
          $type = PDO::PARAM_NULL;
          break;
        default:
          $type = PDO::PARAM_STR;
      }
      $this->stmt->bindValue($param, $value, $type);
    }
  }
//to execute prepared statements
  public function execute()
  {
    return $this->stmt->execute();
  }
//to select records from database
  public function resultset()
  {
    $this->execute();
    // retrieve the resultset in the form of an associative array
    return $this->stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  }
//execute function lastInserted Id
  public function lastInsertId()
  {
    $this->dbh->lastInsertId();
  }
}

tôi thử một số giải pháp trên google nhưng vẫn gặp lỗi. Tôi có bỏ lỡ điều gì không?

Cảm ơn trước,
vó ngựa


Chủ đề này đã tự động đóng sau 182 ngày kể từ lần trả lời cuối cùng. Trả lời mới không còn được phép.

Đọc thêm  Chuyển hướng đến trang gốc sau khi gửi thông báo biểu mẫu liên hệ hoàn thành php + 3 cột Bootstrap 4Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status