HomeLập trìnhPythonPython Break và...

Python Break và Python Continue – Cách chuyển sang chức năng tiếp theo


Nếu bạn cần bỏ qua một phần của vòng lặp hiện tại mà bạn đang tham gia hoặc thoát ra khỏi vòng lặp hoàn toàn, thì bạn có thể sử dụng breakcontinue các câu lệnh.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng breakcontinue câu lệnh trong mã Python của bạn.

Cách sử dụng câu lệnh break trong Python

Bạn có thể dùng break tuyên bố nếu bạn cần thoát ra khỏi một for hoặc while vòng lặp và chuyển sang phần tiếp theo của mã.

Trong ví dụ đầu tiên này, chúng ta có một vòng lặp for lặp qua từng chữ cái của freeCodeCamp.

for letter in 'freeCodeCamp':
  print('letter :', letter)

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Screen-Shot-2022-03-13-at-7.46.39-PM

Nếu chúng ta muốn dừng vòng lặp của mình ở chữ “o”, thì chúng ta có thể sử dụng một if tuyên bố theo sau bởi một break bản tường trình.

for letter in 'freeCodeCamp':
  if letter == "o":
    break
  print('letter :', letter)

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Screen-Shot-2022-03-13-at-7.49.15-PM

Trong ví dụ tiếp theo này, chúng tôi đang sử dụng một while vòng lặp để tăng num miễn là num nhỏ hơn 20.

num = 5
while num < 20:
  print('Current number :', num)
  num = num + 1

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Screen-Shot-2022-03-13-at-7.54.17-PM

Chúng tôi có thể thêm một điều kiện bên trong của chúng tôi while vòng lặp cho biết nếu num là 9, sau đó thoát ra khỏi vòng lặp.

num = 5
while num < 20:
  print('Current number :', num)
  num = num + 1
  if num == 9:
    break

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Đọc thêm  Nâng kỹ năng Python của bạn lên một tầm cao mới với khóa học video 6 giờ miễn phí này
Screen-Shot-2022-03-13-at-7.55.38-PM

Cách sử dụng câu lệnh continue trong Python

Bạn có thể dùng continue câu lệnh nếu bạn cần bỏ qua bước lặp hiện tại của một for hoặc while vòng lặp và chuyển sang bước lặp tiếp theo.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang lặp qua một chuỗi tên của tôi.

for letter in "Jessica":

Bên trong for vòng lặp, chúng tôi có một điều kiện cho biết nếu chữ cái là “i” thì bỏ qua lần lặp đó và chuyển sang lần lặp tiếp theo.

 if letter == "i":
    continue

Đây là những gì mã trông giống như tất cả cùng nhau:

for letter in "Jessica":
  if letter == "i":
    continue
  print(letter)

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Screen-Shot-2022-03-13-at-9.22.33-PM

Bạn nên chú ý rằng chữ “i” không được in ra bảng điều khiển và continue tuyên bố bỏ qua lần lặp đó.

Trong ví dụ tiếp theo này, chúng ta sẽ in các số theo gia số 10 bằng cách sử dụng một while vòng. Chúng ta sẽ thêm một điều kiện trong vòng lặp cho biết nếu số đó là 50 thì bỏ qua bước lặp đó và chuyển sang bước tiếp theo.

num = 10
while num < 100:
  num = num + 10
  if num == 50:
    continue
  print("Current num: ", num)

Đây là những gì được in ra bàn điều khiển:

Screen-Shot-2022-03-13-at-9.35.33-PM

Như bạn có thể thấy, số 50 không được in ra bảng điều khiển vì continue tuyên bố bên trong if bản tường trình.

Đọc thêm  Python Print Without New Line – In trên cùng một dòng

Phần kết luận

Các breakcontinue các câu lệnh trong Python được sử dụng để bỏ qua các phần của vòng lặp hiện tại hoặc thoát ra khỏi vòng lặp hoàn toàn.

Các break tuyên bố có thể được sử dụng nếu bạn cần thoát ra khỏi một for hoặc while vòng lặp và chuyển sang phần tiếp theo của mã.

Các continue câu lệnh có thể được sử dụng nếu bạn cần bỏ qua bước lặp hiện tại của một for hoặc while vòng lặp và chuyển sang bước lặp tiếp theo.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này và chúc may mắn trên hành trình Python của bạn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status