The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhJavaScriptPhần mềm JavaScript...

Phần mềm JavaScript Phần tử JSON原文: Cách đọc tệp JSON trong JavaScript – Đọc JSON trong JS,Người viết: Joel Olawanle


译者: Thành Quân.L

从外部源或服务器获取数据时,你需要确保返回的数据是 JSON 格式。然后,你可以在应用程庍中佂

JSON

我们将在本教程中学习如何做到这一点。

Tìm nạp API và JavaScript hoặc JSON

我们 可以 读取 读取 文件 本地 文件 上传到 上传到 是 是 是 使用 使用 使用 ap ap ap。 对 两 两 两 使用 是 是 是 是 是

例如,假设我们的项目文件夹中有一个名为 data.json 的本地文件,其中包含以下 JSON 数据:

<!--./data.JSON-->

{
  "id": 1,
  "title": "Hello World",
  "completed": false
}

Bạn có thể tìm thấy API và JavaScript mà bạn có thể sử dụng:

<!--./index.js-->

fetch('./data.json')
  .then((response) => response.json())
  .then((json) => console.log(json));

在 , 已经 本 地 地 文件 , , , , , , 浏览器 运行 它 , , , , ,

s_9630F87AB23B79DCD31DCDD0E14D2C6C4A3007934D2E561803A41CF5C1FE0085_1659464623693_image

为了 解决 , 将 确保 确保 ide ide ide ide ide ide ide ide ide ide ide ide , , ,

正如我之前所说,假设我们在远程服务器上有这个 JSON, 件,并试图用 JavaScript 读取这个文件,相同的况:

<!--./index.js-->

fetch('https://server.com/data.json')
  .then((response) => response.json())
  .then((json) => console.log(json));

Bạn có thể sử dụng JSON, JavaScript và JavaScript, API tìm nạp và API tìm nạp.

如何使用 Nhập khẩu JavaScript 中读取 JSON 文件

除了 http 请求 , 我们 可以 使用 另 种 方法 是 是 语句。 这 种 方法 有 一些 , , , , , 但 但 将 解决 解决 解决 所有 所有 所有 所有 所有

Bạn có thể sử dụng JSON để tạo JSON user.json

<!--./user.JSON-->

{
  "id": 1,
  "name": "John Doe",
  "age": 12
}

我们可以通过这种方式使用 import 语句在 JavaScript 中读取这个 JSON 数据:

Đọc thêm  Đối với Vòng lặp, Vòng lặp While, Vòng lặp Do...while, v.v.

<!---./index.js-->

import data from './data.json';
console.log(data);

不幸的是,这会抛出一个错误,说我们不能在模块之外使用 import 语句。当我们尝试在常规 JavaScript 文件中使用 import 语句时,这是一个标准错误,尤其是对于不熟悉 JavaScript 的开发人员。

Bạn có thể sử dụng JavaScript và sử dụng HTML. type="module" 脚本标签,如下所示:

<html lang="en">
  // ...
  <body>
    <script type="module" src="https://www.freecodecamp.org/chinese/news/how-to-read-json-file-in-javascript/./index.js"></script>
  </body>
</html>

当我们这样做时,仍然会得到另一个错误:

s_9630F87AB23B79DCD31DCDD0E14D2C6C4A3007934D2E561803A41CF5C1FE0085_1659465574774_image

为了修复这个错误,我们需要将 JSON 文件类型添加到 import 语句中,然后我们就可以在 JavaScript 中读取 JSON 文件:

import data from './data.json' assert { type: 'JSON' };
console.log(data);

只要 只要 只要 只要。 但是 假设 假设 假设 假设 假设 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误。。。

s_9630F87AB23B79DCD31DCDD0E14D2C6C4A3007934D2E561803A41CF5C1FE0085_1659464623693_image

小结

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo JSON hoặc JSON, hoặc sử dụng JSON hoặc JSON.

当 你 发出 发出 http 请求 , 最好 使用 ap api 方法 , , 从 一 一 个 模拟 模拟 文件 文件 文件 该 该 该 该 该 该 该 文件 文件

不过,在我们不需要使用 HTTP 请求的情况下,可以使用 import 语句。当我们使用像 React、Vue 等与模块有关的库时,可以使用 import 语句。这意味着我们不需要添加模块的类型,也不需要添加文件的类型。

这两种方法都不需要你安装包或使用内置的库。选择使用哪种方法完全取决于你。

Bạn có thể sử dụng các tính năng tìm nạp API, HTTP, JavaScript, JSON và JSON. import 语句不需要任何 HTTP 请求,而是像我们所做的他所有导入一样工作。Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status