.st0{fill:#FFFFFF;}

Mã hoá Drive của BitLocker 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Làm thế nào để mở một dữ liệu hoặc ổ đĩa rời được khoá bằng mã hóa ổ BitLocker

Thông tin

Điều này sẽ chỉ cho bạn cách mở một ổ đĩa dữ liệu nội bộ hoặc một ổ đĩa di động (ví dụ: ổ USB flash hoặc bên ngoài) bị khoá bằng BitLocker Drive Encryption trong Windows 7 và bây giờ không thể truy cập được.

Các ổ đĩa thông thường sẽ bị khóa sau khi bạn đã đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính.

Cảnh báo

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu cho dữ liệu hoặc ổ đĩa di động, sau đó bạn phải có đó là BitLocker khóa khôi phục để có thể mở khóa và truy cập vào ổ đĩa một lần nữa.

Bạn nên có một bản sao của khóa khôi phục BitLocker nếu bạn đã làm những gì được đề nghị trong bước 6 hoặc 11 của OPTION ONE trong hướng dẫn bên dưới để lưu lại khóa khôi phục để lưu , lưu và in lại khóa khôi phục hoặc ghi lại khóa khôi phục nơi nào đó để giữ an toàn.

Phương pháp 1: Để mở khóa dữ liệu hoặc ổ đĩa rời bằng BitLocker Wizard

1. Bạn có thể thực hiện bước 2 hoặc 3 dưới đây vì bạn muốn sử dụng tùy chọn nào.

2. Mở Control Panel (biểu tượng) , nhấp vào biểu tượng  BitLocker Drive Encryption của BitLocker và nhấp vàoliên kết Unlock Drive cho ổ khóa mà bạn muốn mở khóa. (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hoá Drive của BitLocker

A) Nếu được nhắc bằng UAC, sau đó nhấp vào Yes .

B) Đóng Control Panel, và đi tới bước 4 hoặc bước 5 .

HOẶC

3. Mở Computer  cửa sổ, nhấp chuột phải vào ổ khóa mà bạn muốn để mở khóa, và bấm vào Unlock Drive …. (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hóa Drive của BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-locked-internal.jpg

A) Nếu được nhắc bằng UAC, sau đó nhấp vào Yes.

B) Đi tới bước 4 hoặc bước 5 .

4. Nhập mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Nhập mật khẩu và nhấp vào Unlock . (xem ảnh chụp màn hình dưới đây bước 5A)
Chú ý: mật khẩu sẽ có ít nhất 8 chữ cái và / hoặc số dài .

B) Đi tới bước 6.

5. Để nhập “BitLocker Recovery Key” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này là nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này .

A) Nhấp vào liên kết I forgot my password . (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-forgot.jpg

B) Sử dụng số “ID khoá khôi phục” được cung cấp trong ảnh chụp màn hình bên dưới, xác định vị trí BitLocker recovery key cho ổ đĩa này, sau đó bấm vào Type the recovery key . (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step1.jpg

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step2a.jpg

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step2b.jpg

C) Nhập số khóa khôi phục BitLocker dài và nhấp vào Next . (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hoá ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step3.jpg

D) Nhấp vào Finish và tiếp tục đến bước 6.

Chú ý: Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể click Manage BitLocker , và Change password to unlock drive để tạo một mật khẩu mới để sử dụng .

Mã hoá ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step4.jpg

6. Các ổ đĩa bây giờ sẽ được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính tiếp theo.

Mã hóa ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-unlocked_internal.jpg

Phương pháp 2: Để mở khóa dữ liệu hoặc ổ rời trong Command Prompt

1. Mở cửa sổ nhắc lệnh nâng lên , sau đó làm bước 2 hoặc 3 dưới đây để biết tùy chọn nào bạn muốn sử dụng.

2. Sử dụng mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Trong cửa sổ lệnh nâng lên, nhập lệnh dưới đây và nhấn Enter. (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)
Chú ý: Thay thế E: trong lệnh dưới đây với các ký tự ổ đĩa của ổ đĩa bị khóa mà bạn muốn để mở khóa thay vào đó .

manage-bde -unlock E: -password

Mã hóa ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-cmd-password.jpg

B) Khi được nhắc trong cửa sổ nhắc lệnh nâng lên, nhập mật khẩu cho ổ đĩa và nhấn Enter.

LƯU Ý: Bạn sẽ không thấy mật khẩu khi bạn gõ. Mật khẩu sẽ có ít nhất 8 chữ cái và / hoặc số dài .

C) Chuyển sang bước 4 .

3. Sử dụng “BitLocker Recovery Key” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này là nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này .

A) Xác định vị trí BitLocker recovery key cho ổ đĩa này. (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step2a.jpg

Mã hoá mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-step2b.jpg

B) Trong cửa sổ lệnh nâng lên, nhập lệnh dưới đây và nhấn Enter. (xem hình bên dưới)

Chú ý: Thay thế E: theo lệnh dưới đây với ký tự ổ đĩa của ổ khóa bạn muốn mở khóa và thay thế BitLocker Recovery Key bằng lệnh dưới đây với phím khôi phục số lượng thực tế cho ổ đĩa.

quản lý-bde -unlock E: -rp BitLocker Recovery Key

Mã hoá ổ đĩa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc Removable Drive-cmd-recovery_key.jpg

C) Chuyển sang bước 4 .

4. Các ổ đĩa sẽ được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính tiếp theo.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>