HomeLập trìnhPhpLỗi trình điều...

Lỗi trình điều khiển PhpMyAdmin – Diễn đàn freeCodeCamp


này, tôi đang gặp sự cố khi làm việc với xampp, vì vậy đây là thông báo lỗi nhận được mỗi khi tôi cố gắng kết nối với máy chủ bằng bộ điều khiển xampp

|1:54:13 PM [Apache] |Status change detected: running|
|---|---|
|1:54:13 PM [mysql] |Status change detected: running|
|1:54:16 PM [mysql] |Status change detected: stopped|
|1:54:16 PM [mysql] |Error: MySQL shutdown unexpectedly.|
|1:54:16 PM [mysql] |This may be due to a blocked port, missing dependencies, |
|1:54:16 PM [mysql] |improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.|
|1:54:16 PM [mysql] |Press the Logs button to view error logs and check|
|1:54:16 PM [mysql] |the Windows Event Viewer for more clues|
|1:54:16 PM [mysql] |If you need more help, copy and post this|
|1:54:16 PM [mysql] |entire log window on the forums| 

tôi đã thử tất cả các thủ thuật youtube nhưng chúng hoạt động được một lúc thì sự cố quay trở lại, tôi bị mất cơ sở dữ liệu của mình như 4 lần, sau đó tôi phải cài đặt lại xampp sau đó cổng 3306 hoạt động hoàn hảo sau đó sự cố lại xuất hiện trở lại. đã loại bỏ hoàn toàn bàn làm việc mysql khỏi máy tính của tôi đang chặn cổng 3306 và thủ thuật đã hoạt động được một lúc thì sự cố đã quay trở lại. Nói tóm lại, tôi có thể tạo phpMyAdmin sql DB mà tôi rất thích, mọi người hãy giúp đỡ!! , hay đúng hơn là đề xuất một DB tương tự khác mà tôi sẽ phải viết bất kỳ mã sql nào để tạo DB ngay bây giờ.

đây là ảnh chụp nhanh
Chú thích%202019-12-26%20140355


Xin chào!

Bạn nên bắt đầu bằng cách tìm ra quy trình nào đang sử dụng cổng 3306.

Trên thiết bị đầu cuối CMD (hoặc powershell), hãy chạy netstat -aon | findstr 3306. Nếu có thứ gì đó, ngoài máy chủ mysql, đang sử dụng cổng đó, bạn nên cố gắng tìm ra ứng dụng đó đang làm gì và tại sao. Nếu bạn cho rằng ứng dụng/dịch vụ không quan trọng, hãy tắt ứng dụng. Nếu đó là một dịch vụ (có thể là như vậy), bạn cũng có thể tắt tự động bắt đầu để ngăn không cho dịch vụ đó sử dụng lại cổng.

Hãy thử với điều đó và quay lại với kết quả, vì có nhiều cách khác để giải quyết vấn đề.

Xin chào, tôi đã thử tất cả các thủ thuật, thậm chí tôi đã vô hiệu hóa tất cả các dịch vụ chạy máy chủ sql từ trình quản lý tác vụ. và hủy tất cả quá trình nền cùng loại. Lệnh cmd không hiển thị bất kỳ cách sử dụng cổng 3306 nào, tôi đã xem qua kết quả và không thể tìm thấy kết quả khớp,

Bạn đã kiểm tra nhật ký chưa (như thông báo cho biết)? Đăng chúng ở đây.

@skaparate
đây là nhật ký

2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=300288
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-08 12:14:25 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 300297; transaction id 171
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 191208 12:14:26
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2019-12-08 12:14:26 0 [Note] mysql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '10.4.8-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be writable
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be writable
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
2019-12-08 12:14:53 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
2019-12-08 12:14:53 0 [ERROR] Aborting
2019-12-08 12:30:28 106 [Warning] Aborted connection 106 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:48 107 [Warning] Aborted connection 107 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:48 108 [Warning] Aborted connection 108 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:48 109 [Warning] Aborted connection 109 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:53 110 [Warning] Aborted connection 110 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:53 111 [Warning] Aborted connection 111 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:53 112 [Warning] Aborted connection 112 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:53 113 [Warning] Aborted connection 113 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:53 114 [Warning] Aborted connection 114 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:30:54 115 [Warning] Aborted connection 115 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:31:50 116 [Warning] Aborted connection 116 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:08 117 [Warning] Aborted connection 117 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:09 118 [Warning] Aborted connection 118 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:09 119 [Warning] Aborted connection 119 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:09 120 [Warning] Aborted connection 120 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:09 121 [Warning] Aborted connection 121 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:17 122 [Warning] Aborted connection 122 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:18 123 [Warning] Aborted connection 123 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:18 124 [Warning] Aborted connection 124 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:18 125 [Warning] Aborted connection 125 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:18 126 [Warning] Aborted connection 126 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:18 127 [Warning] Aborted connection 127 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:23 128 [Warning] Aborted connection 128 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:23 129 [Warning] Aborted connection 129 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:23 130 [Warning] Aborted connection 130 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:23 131 [Warning] Aborted connection 131 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:24 132 [Warning] Aborted connection 132 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:24 133 [Warning] Aborted connection 133 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:24 134 [Warning] Aborted connection 134 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:24 135 [Warning] Aborted connection 135 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:25 136 [Warning] Aborted connection 136 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:25 137 [Warning] Aborted connection 137 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:25 138 [Warning] Aborted connection 138 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:26 139 [Warning] Aborted connection 139 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:26 140 [Warning] Aborted connection 140 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:26 141 [Warning] Aborted connection 141 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:32:26 142 [Warning] Aborted connection 142 to db: 'userlogin' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:39:33 189 [Warning] Aborted connection 189 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:39:52 190 [Warning] Aborted connection 190 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:39:53 191 [Warning] Aborted connection 191 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:39:53 192 [Warning] Aborted connection 192 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:01 193 [Warning] Aborted connection 193 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:01 194 [Warning] Aborted connection 194 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:02 195 [Warning] Aborted connection 195 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:02 196 [Warning] Aborted connection 196 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:02 197 [Warning] Aborted connection 197 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:40:02 198 [Warning] Aborted connection 198 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:43:10 199 [Warning] Aborted connection 199 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:02 200 [Warning] Aborted connection 200 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:04 201 [Warning] Aborted connection 201 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:04 202 [Warning] Aborted connection 202 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:04 203 [Warning] Aborted connection 203 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:04 204 [Warning] Aborted connection 204 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:05 205 [Warning] Aborted connection 205 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:06 206 [Warning] Aborted connection 206 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:06 207 [Warning] Aborted connection 207 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:06 208 [Warning] Aborted connection 208 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:06 209 [Warning] Aborted connection 209 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:54:06 210 [Warning] Aborted connection 210 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:42 211 [Warning] Aborted connection 211 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 212 [Warning] Aborted connection 212 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 213 [Warning] Aborted connection 213 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 214 [Warning] Aborted connection 214 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 215 [Warning] Aborted connection 215 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 216 [Warning] Aborted connection 216 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:48 217 [Warning] Aborted connection 217 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:49 218 [Warning] Aborted connection 218 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:49 219 [Warning] Aborted connection 219 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:57 220 [Warning] Aborted connection 220 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:57 221 [Warning] Aborted connection 221 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:58 222 [Warning] Aborted connection 222 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:58 223 [Warning] Aborted connection 223 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:58 224 [Warning] Aborted connection 224 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:59 225 [Warning] Aborted connection 225 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:59 226 [Warning] Aborted connection 226 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:56:59 227 [Warning] Aborted connection 227 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:00 228 [Warning] Aborted connection 228 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:00 229 [Warning] Aborted connection 229 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:00 230 [Warning] Aborted connection 230 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:00 231 [Warning] Aborted connection 231 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:00 232 [Warning] Aborted connection 232 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:03 233 [Warning] Aborted connection 233 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:03 234 [Warning] Aborted connection 234 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:03 235 [Warning] Aborted connection 235 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:03 236 [Warning] Aborted connection 236 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:04 237 [Warning] Aborted connection 237 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:04 238 [Warning] Aborted connection 238 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:04 239 [Warning] Aborted connection 239 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:04 240 [Warning] Aborted connection 240 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:04 241 [Warning] Aborted connection 241 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:05 242 [Warning] Aborted connection 242 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:05 243 [Warning] Aborted connection 243 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:57:05 244 [Warning] Aborted connection 244 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 12:59:07 245 [Warning] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
2019-12-08 12:59:45 246 [Warning] Aborted connection 246 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 13:00:43 247 [Warning] Aborted connection 247 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 13:01:40 248 [Warning] Aborted connection 248 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2019-12-08 13:04:48 275 [Warning] Aborted connection 275 to db: 'loginuser' user: 'root' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-13 11:37:22 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-13 11:37:22 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-13 11:37:22 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-13 11:37:22 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=313254
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313263; transaction id 240
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-13 11:37:23 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-13 11:37:23 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-13 11:37:23 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-13 11:37:23 0 [ERROR] Aborting
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-26 13:54:13 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-26 13:54:13 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-26 13:54:13 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-26 13:54:13 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313272; transaction id 240
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-26 13:54:14 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-26 13:54:14 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-26 13:54:14 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-26 13:54:14 0 [ERROR] Aborting
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313281; transaction id 240
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-27 1:25:21 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 191227 1:25:21
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-27 1:25:21 0 [ERROR] Aborting
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-27 1:27:26 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-27 1:27:26 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-27 1:27:26 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-27 1:27:26 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313290; transaction id 240
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-27 1:27:27 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 191227 1:27:27
2019-12-27 1:27:27 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-27 1:27:27 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-27 1:27:27 0 [ERROR] Aborting
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-27 1:30:24 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-27 1:30:24 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-27 1:30:24 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-27 1:30:24 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313299; transaction id 240
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-27 1:30:25 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-27 1:30:25 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-27 1:30:25 0 [ERROR] Aborting
2019-12-27 1:30:25 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 191227 1:30:25
Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5556)
2019-12-27 10:24:50 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files
2019-12-27 10:24:50 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-12-27 10:24:50 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
InnoDB: using atomic writes.
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M
2019-12-27 10:24:50 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: 10.4.8 started; log sequence number 313308; transaction id 240
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2019-12-27 10:24:51 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 191227 10:24:51
2019-12-27 10:24:51 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
2019-12-27 10:24:51 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
2019-12-27 10:24:51 0 [ERROR] Aborting``

Well i went through it  , but i couldn't understand  a single bit , my be you could spot something for me .Thank you

Có một số lỗi đang dừng cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sao lưu cơ sở dữ liệu của mình bằng PHPMyAdmin hoặc tắt cơ sở dữ liệu trước khi có thể không? Tôi đã đọc những người khác gặp vấn đề tương tự, vì vậy tôi khuyên bạn nên:

 1. Hãy thử cài đặt lại hoàn toàn xampp.
 2. Nếu lần trước cũng không thành công, thì hãy thử hạ cấp xuống phiên bản xampp trước đó.
[ERROR] Could not open mysql.plugin table.

Có thể là do cơ sở dữ liệu không được cài đặt chính xác, do đó ngăn không cho máy chủ khởi động.

Đọc thêm  Sửa mã PHP - Diễn đàn freeCodeCamp

vâng, tôi đã cố gắng cài đặt lại xampp hoàn toàn, nó hoạt động tốt trong lần đầu tiên tôi truy cập cơ sở dữ liệu, sau đó lần tiếp theo tôi cố truy cập db, lỗi cổng 3306 đã quay trở lại

Vâng, tôi đã đọc lại bài đăng đầu tiên và tôi nhận ra bạn đã nói như vậy rồi, xin lỗi :sweat_smile:.

Dù sao, bạn đã cố gắng hạ cấp?

Bạn đã yêu cầu một tùy chọn và tôi sử dụng hai lựa chọn thay thế:

 • docker và docker-compose. Với hai công cụ này, bạn có thể tạo toàn bộ ngăn xếp cho bất kỳ ứng dụng nào. Phần tốt nhất là bạn có thể triển khai trực tiếp các vùng chứa được tạo bằng docker cho một số nhà cung cấp (ví dụ: kubernets, digital ocean, heroku, google cloud, windows azure và dịch vụ web của amazon).

 • Và công cụ còn lại được gọi là Lando. Lando là một công cụ DevOps chỉ dành cho phát triển và những người sáng tạo không khuyến nghị sử dụng nó trong sản xuất (giống như xampp). Tuy nhiên, nó yêu cầu docker đó được cài đặt trước khi bạn có thể sử dụng nó. Nhưng vì bạn dường như đang sử dụng windows, trình cài đặt bao gồm cài đặt docker. Bạn cần bật Hyper-V và làm việc để Lando hoạt động trên Windows.

Để sử dụng lando với Apache, PHP và MySQL, bạn sẽ tạo một tệp có tên .lando.yml với các nội dung sau:

# Change 'test' to the name of your project
name: test
# The recipe is how the containers are configured. In this case
# you will build a Linux Apache MySQL and PHP server (yes,
# with docker/docker-compose/lando you can create containers
# with different O.S.)
recipe: lamp
config:
 # The webroot is where the app or source code will be. If it's a website
 # you would create a folder along with this file called 'src'
 # A folder structure like this:
 # project-folder/
 # -- .lando.yml
 # -- src/
 webroot: src
# Services define extra containers the application can have.
services:
 phpmyadmin: # <- this is the name of the service
  type: phpmyadmin # <- this specifies another recipe, in this case phpmyadmin
  hosts: # The hosts that phpmyadmin will be allowed to connect to
   # By default, the lamp recipe creates a container called database
   # which is the one we want phpmyadmin to manage.
   - database

Khi đã có dự án, bạn sẽ mở terminal/console/cmd/powershell và viết như sau:

# Let's assume your project is on C:\web
cd C:\web
lando start

Đó là nó! Bây giờ bạn có một máy chủ hoàn chỉnh mà không gặp quá nhiều khó khăn (tất nhiên là không bao gồm các yêu cầu cài đặt docker và lando). Nó thậm chí còn có các URL tùy chỉnh cho ứng dụng chính (thường là projectname.lndo.site, thực sự giải quyết được, mặc dù chúng yêu cầu internet).

Hy vọng nó sẽ giúp một chút :slight_smile:.

cảm ơn bạn để mình thử cái nàyZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status