HomeLập trìnhPhpLỗi nghiêm trọng:...

Lỗi nghiêm trọng: Lỗi chưa xử lý: Gọi hàm thành viên bind_param() trên bool trong C:\xampp\htdocs\search\action.php:7 Dấu vết ngăn xếp: #0 {main} được ném vào C:\xampp\htdocs\search\ action.php trên dòng 7


Tôi mới sử dụng php . Xin hãy giúp tôi với vấn đề này.

<?php include 'config.php';

$output=" ";
if (isset($_POST['query'])) {
 $search= $_POST['query'];
 $stmt=$conn->prepare("SELECT * FROM live_search WHERE first_name LIKE CONCAT('%'.?.'%') OR last_name LIKE CONCAT('%'.?.'%')");
 $stmt->bind_param("ss",$search,$search);
}
else {
 $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM live_search");
}
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows>0) {
 $output="<tr>
  <th>#</th>
  <th>first name</th>
  <th>last name</th>
  <th>email</th>
  <th>Gender</th>
 </tr>
 <tbody>";
 while ($row=$result->fetch_assoc()) {
  $output .= " <tr>
   <td> ". $row['id'] ." </td>
   <td> ". $row['first_name'] ." </td>
   <td> ". $row['last_name'] ." </td>
   <td> ". $row['email'] ." </td>
   <td> ". $row['gender'] ." </td>
  </tr> ";
 }
 $output .= "</tbody>";
 echo $output;
}

 ?>


Xin chào và chào mừng đến với diễn đàn :grin:!

Như đã nêu trên tài liệu của PHP:

Có nghĩa là mong đợi của bạn statement đối tượng thay vào đó là một boolean. Bạn nên kiểm tra xem lỗi nói gì:

if (false === $stmt) {
 // Log the error and handle it:
 error_log('Could not create a statement:' . $conn->error);
}

Mặc dù tài liệu tham khảo cuộc gọi thủ tục, nhưng nó cũng áp dụng cho kiểu OOP.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  PHP Explode – Cách tách một chuỗi thành một mảng
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status