The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonLiệt kê thành...

Liệt kê thành chuỗi Python – ví dụ cú pháp nối()


Đôi khi bạn muốn chuyển đổi danh sách Python của mình thành chuỗi. Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy một ví dụ về cách bạn có thể làm điều này.

Nhưng trước tiên, hãy khám phá sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu danh sách Python và cấu trúc dữ liệu chuỗi Python.

Danh sách trong Python là gì?

Trong Python, một danh sách là một chuỗi các phần tử được sắp xếp theo thứ tự. Mỗi phần tử trong danh sách có một số chỉ mục tương ứng mà bạn có thể sử dụng để truy cập nó.

Bạn có thể tạo danh sách bằng cách sử dụng dấu ngoặc vuông và có thể chứa bất kỳ kiểu kết hợp dữ liệu nào.

>>> exampleList = ['car', 'house', 'computer']

Lưu ý rằng tôi sẽ hiển thị mã từ REPL của Python. Đầu vào tôi đang gõ có >>> ở phần đầu của nó. Đầu ra không có gì ở phần đầu của nó. Bạn có thể khởi chạy REPL này bằng cách vào thiết bị đầu cuối của mình và nhập python sau đó nhấn enter.

Đọc thêm  chỉ các mảng có kích thước 1 mới có thể được chuyển đổi thành vô hướng Python

Khi bạn đã khởi tạo một danh sách Python, bạn có thể truy cập các phần tử của nó bằng cách sử dụng ký hiệu ngoặc. Hãy nhớ rằng chỉ số bắt đầu từ 0 chứ không phải 1. Đây là một ví dụ về đầu vào và đầu ra:

>>> exampleList[0]
'car'

>>> exampleList[1] 
'house'

>>> exampleList[2] 
'computer'

Chuỗi trong Python là gì?

Một chuỗi chỉ là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự. Ví dụ, 'car' là một chuỗi.

Bạn có thể khởi tạo nó như thế này:

>>> exampleString = 'car'

Và sau đó bạn có thể gọi cấu trúc dữ liệu chuỗi của mình để xem nội dung của nó:

>>> exampleString
'car'

Làm cách nào để chuyển đổi danh sách Python thành chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy?

Bạn có thể sử dụng phương thức chuỗi .join để chuyển đổi danh sách thành chuỗi.

>>> exampleCombinedString = ','.join(exampleList)

Sau đó, bạn có thể truy cập cấu trúc dữ liệu chuỗi mới để xem nội dung của nó:

>>> exampleCombinedString
'car,house,computer'

Vì vậy, một lần nữa, cú pháp là [seperator].join([list you want to convert into a string]).

Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ ký tự nào bạn muốn.

Đây. Hãy tham gia lại lần nữa, nhưng lần này, hãy thêm khoảng trắng sau dấu phẩy để chuỗi kết quả sẽ dễ đọc hơn một chút:

>>> exampleCombinedString = ', '.join(exampleList)
>>> exampleCombinedString
'car, house, computer'

Của bạn đi.

Làm cách nào để nối các danh sách trong Python?

Có một số cách để nối các danh sách trong Python. Phổ biến nhất là sử dụng các + nhà điều hành:

>>> list1 = [1, 2, 3]
>>> list2 = [4, 5, 6]
>>> list1 + list2
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Một lựa chọn khác là sử dụng extend() phương pháp:

>>> list1 = [1, 2, 3]
>>> list2 = [4, 5, 6]
>>> list1.extend(list2)
>>> list1
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng list() người xây dựng:

>>> list1 = [1, 2, 3]
>>> list2 = [4, 5, 6]
>>> list3 = list1 + list2
>>> list3
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Làm cách nào để bạn chuyển đổi một danh sách thành một mảng trong Python?

Một cách để làm điều này là sử dụng thư viện NumPy.

Đọc thêm  Danh sách được liên kết trong Python – Được giải thích bằng các ví dụ

Lần nhập NumPy đầu tiên:

import numpy as np

Sau đó chạy phương thức np.array() để chuyển đổi danh sách thành mảng:

>>> a = np.array([1, 2, 3])
>>> print(a)
[1 2 3]

Chúng ta có thể chuyển đổi danh sách thành từ điển trong Python không?

Chắc chắn nhất. Đầu tiên, hãy tạo một từ điển bằng cách sử dụng tích hợp sẵn dict() chức năng. Ví dụ dict() cú pháp:

d = dict(name="John", age=27, country='USA') 
print(d)

Cái nào sẽ xuất ra:

{'age': 27, 'country': 'USA', 'name': 'John'}

Trong ví dụ này, chúng tôi tạo một đối tượng từ điển bằng cách sử dụng dict() chức năng. Các dict() chức năng chấp nhận một đối tượng có thể lặp lại. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng một tuple.

Cách tạo từ điển từ danh sách

Bạn cũng có thể tạo một từ điển từ một danh sách bằng cách sử dụng dict() chức năng.

d = dict(zip(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]))
print(d)

Cái nào sẽ xuất ra:

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Lưu ý rằng trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng zip() chức năng để tạo một tuple.

Cách tạo từ điển từ một từ điển khác:

Bạn có thể tạo một từ điển từ một từ điển khác. Bạn có thể sử dụng hàm dict() hoặc phương thức khởi tạo để thực hiện việc này.

d = dict(a=1, b=2, c=3) print(d)

Cái nào sẽ xuất ra:

{'a': 1, 'b': 2, 'c'}

Có rất nhiều điều tuyệt vời bạn có thể làm với Danh sách, Mảng, Từ điển và Chuỗi trong Python

Tôi thực sự chỉ trầy xước bề mặt ở đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn và áp dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật này vào các dự án trong thế giới thực, freeCodeCamp.org có thể giúp bạn.

Đọc thêm  Python cho vòng lặp - Ví dụ cho tôi trong phạm vi

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình và công nghệ, hãy thử chương trình viết mã cốt lõi của freeCodeCamp. Nó miễn phí.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status