HomeLập trìnhJavaScriptJavaScript split() a...

JavaScript split() a String – Phương thức JS String to Array


Nếu bạn cần tách một chuỗi thành một mảng các chuỗi con, thì bạn có thể sử dụng JavaScript split() phương pháp.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về JavaScript split() phương pháp và cung cấp các ví dụ mã.

Cú pháp cơ bản của phương thức split()

Đây là cú pháp của JavaScript split() phương pháp.

str.split(optional-separator, optional-limit)

Dấu tách tùy chọn là một loại mẫu báo cho máy tính biết nơi mỗi lần phân tách sẽ xảy ra.

Tham số giới hạn tùy chọn là một số dương cho máy tính biết có bao nhiêu chuỗi con trong giá trị mảng được trả về.

Ví dụ mã phương thức JavaScript split()

Trong ví dụ đầu tiên này, tôi có chuỗi "I love freeCodeCamp". Nếu tôi sử dụng split() phương thức không có dấu tách, thì giá trị trả về sẽ là một mảng của toàn bộ chuỗi.

const str="I love freeCodeCamp";

str.split();
// return value is ["I love freeCodeCamp"]

Ví dụ sử dụng tham số dấu tách tùy chọn

Nếu tôi muốn thay đổi nó để chuỗi được chia thành các ký tự riêng lẻ, thì tôi cần thêm dấu phân cách. Dấu phân cách sẽ là một chuỗi rỗng.

const str="I love freeCodeCamp";

str.split('');
// return value ["I", " ", "l", "o", "v", "e", " ", "f", "r", "e", "e", "C", "o", "d", "e", "C", "a", "m", "p"]

Lưu ý cách các khoảng trắng được coi là ký tự trong giá trị trả về.

Đọc thêm  Kiểm tra loại JavaScript – Cách kiểm tra loại trong JS với typeof()

Nếu tôi muốn thay đổi nó để chuỗi được chia thành các từ riêng lẻ, thì dấu phân cách sẽ là một chuỗi trống có khoảng trắng.

const str="I love freeCodeCamp";

str.split(' ');
// return value ["I", "love", "freeCodeCamp"]

Ví dụ sử dụng tham số giới hạn tùy chọn

Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng tham số giới hạn để trả về một mảng chỉ từ đầu tiên của câu "I love freeCodeCamp".

const str="I love freeCodeCamp";

str.split(' ',1);
// return value ["I"]

Nếu tôi thay đổi giới hạn thành 0, thì giá trị trả về sẽ là một mảng trống.

const str="I love freeCodeCamp";

str.split(' ',0);
//return value []

Bạn có nên sử dụng phương thức split() để đảo ngược chuỗi không?

Bài tập đảo ngược một chuỗi là một thách thức mã hóa rất phổ biến. Một cách phổ biến để giải quyết nó liên quan đến việc sử dụng split() phương pháp.

Trong ví dụ này, chúng ta có chuỗi “freeCodeCamp”. Nếu chúng ta muốn đảo ngược từ, thì chúng ta có thể xâu chuỗi lại với nhau split(), reverse()join() các phương thức để trả về chuỗi đảo ngược mới.

const str="freeCodeCamp";

str.split('').reverse().join('');
//return value "pmaCedoCeerf"

Các .split('') phần tách chuỗi thành một mảng ký tự.

Các .reverse() phần đảo ngược mảng ký tự tại chỗ.

Các .join('') nối các ký tự lại với nhau từ mảng và trả về một chuỗi mới.

Cách tiếp cận này dường như hoạt động tốt cho ví dụ này. Nhưng có những trường hợp đặc biệt mà điều này sẽ không hoạt động.

Đọc thêm  Hướng dẫn trực quan để hiểu dấu “=” Đăng nhập JavaScript

Hãy xem ví dụ được cung cấp trong tài liệu MDN.

Nếu chúng ta cố gắng đảo ngược chuỗi “mañana mañana” thì sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn.

const str="mañana mañana"
const reversedStr = str.split('').reverse().join('')

console.log(reversedStr)
// return value would be "anãnam anañam"

Lưu ý cách dấu ngã (~) được đặt trên chữ cái "a" thay vì "n" trong từ đảo ngược. Điều này xảy ra bởi vì chuỗi của chúng tôi chứa cái được gọi là grapheme.

Một cụm biểu đồ là một loạt các biểu tượng được kết hợp để tạo ra một ký tự duy nhất mà con người có thể đọc được trên màn hình. Khi chúng ta cố gắng đảo ngược chuỗi bằng các loại ký tự này, máy tính có thể hiểu sai các ký tự này và tạo ra phiên bản không chính xác của chuỗi đã đảo ngược.

Nếu chúng ta chỉ cô lập phương pháp phân tách, bạn có thể thấy cách máy tính chia nhỏ từng ký tự riêng lẻ.

const str="mañana mañana"

console.log(str.split(''))
//["m", "a", "ñ", "a", "n", "a", " ", "m", "a", "n", "̃", "a", "n", "a"]

Có các gói mà bạn có thể sử dụng trong các dự án của mình để khắc phục sự cố này và đảo ngược chuỗi chính xác nếu bạn đang sử dụng các ký tự đặc biệt này.

Phần kết luận

JavaScript split() phương thức được sử dụng để tách một chuỗi thành một mảng các chuỗi con.

Đây là cú pháp cho JavaScript split() phương pháp.

str.split(optional-separator, optional-limit)

Dấu tách tùy chọn là một loại mẫu báo cho máy tính biết nơi mỗi lần phân tách sẽ xảy ra.

Đọc thêm  Cách bắt đầu với SignalR trên Azure bằng JavaScript

Tham số giới hạn tùy chọn là một số dương cho máy tính biết có bao nhiêu chuỗi con trong giá trị mảng được trả về.

Bạn có thể sử dụng phương pháp tách để đảo ngược một chuỗi, nhưng có những trường hợp đặc biệt mà cách này không hoạt động. Nếu chuỗi của bạn chứa các cụm biểu đồ, thì kết quả có thể tạo ra một từ bị đảo ngược không chính xác.

Bạn cũng có thể chọn sử dụng cú pháp trải rộng để tách chuỗi trước khi đảo ngược nó.

const str="mañana mañana"
console.log([...str].reverse().join(""))

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này và chúc may mắn trên hành trình JavaScript của bạn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status