HomeLập trìnhJavaScriptJavaScript JavaScript

JavaScript JavaScript


本教程将帮助你学习如何使用一种叫作“三元运算符” 的更简洁的语法替换 if/else 语句。

条件运算符——也被称为“三元运算符”——是 if/else 语句的另一种形式,可帮助你以更简洁的方编写条件代码块。

条件运算符的语法如下所示:

conditional ? expression_when_true : expression_when_false;
条件运算符的基本语法

首先,你需要编写一个计算结果为 truefalse 的条件表达式。如果表达式返回 true,JavaScript 会执行你写在冒号运算符(:)左边的代码,当它返回 false 时,执行冒号运算符右边的代码。

为了理解它是如何工作的,我们将它与常规的 if/else 语句进行比较。假设你有一个小程序,它根据你的考试分数分配不同的等级:

 • 当你的分数高于 80 时,等级为 “A”
 • 否则,等级为 “B”

这是编写程序的一种方法:

let score = 85;
let grade;
if(score >= 80){
  grade = "A";
} else {
  grade = "B";
}

console.log(`Your exam grade is ${grade}`);
常规的 nếu/khác 语句

或者,你可以使用三元运算符编写上述代码,如下所示:

let score = 85;
let grade = score >= 80 ? "A" : "B";

console.log(`Your exam grade is ${grade}`);
用三元运算符替换 if/else 语句

三元运算符速记看起来比常规 if/else 语句更简洁、更短。

但是如果你的代码需要多个 if/else 语句怎么办?如果在评估中添加 “C” 和 “D” 等级会怎样?

let score = 85;
let grade;
if(score >= 80){
  grade = "A";
} else if (score >= 70) {
  grade = "B";
} else if (score >= 60) {
  grade = "C";
} else {
  grade = "D";
}

console.log(`Your exam grade is ${grade}`);
在一个程序中有多个 nếu / khác 语句

不用担心!你可以编写多个三元运算符来替换上面的代码,如下所示:

let score = 85;
let grade = score >= 80 ? "A" 
 : score >= 70 ? "B" 
 : score >= 60 ? "C" 
 : "D";

console.log(`Your exam grade is ${grade}`);
多个三元运算符

但是,不建议将多个 if/else 语句替换为多个三元运算符,因为这会使代码在将来更难阅读。对于这种情况,最好坚持使用 if/elseswitch 语句。

谢谢阅读这篇教程

我 它 你 元 运算 工作 原理 喜欢 , , , , 访问 我 的 的 sebhastian.com

Bạn có thể sử dụng trang web để phát triển phần mềm JavaScript và JavaScript 相关的.

Tác giả: Hướng dẫn về câu lệnh If của toán tử bậc ba đối với Javascript, tác giả: Nathan SebhastianZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  Câu lệnh chuyển đổi JavaScript – Với mã ví dụ trường hợp chuyển đổi JS
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status