HomeLập trìnhJavaScriptHướng dẫn JS...

Hướng dẫn JS về Phương thức đẩy


Đôi khi bạn cần thêm một hoặc nhiều giá trị mới vào cuối một mảng. Trong tình huống này các push() phương pháp là những gì bạn cần.

Các push() phương thức sẽ thêm một hoặc nhiều đối số vào cuối một mảng trong JavaScript:

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr.push(4);
console.log(arr); // [0, 1, 2, 3, 4]

Phương thức này chấp nhận số lượng đối số không giới hạn và bạn có thể thêm bao nhiêu phần tử tùy thích vào cuối mảng.

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr.push(4, 5, 6, 7, 8, 9);
console.log(arr); // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Các push() phương thức cũng trả về độ dài mới của mảng.

let arr = [0, 1, 2, 3];
let newLength = arr.push(4);
console.log(newLength); // 5

Ví dụ về push trong JavaScript và các lỗi thường gặp

Cách gán lại mảng

Gán lại mảng với đầu ra từ push là một lỗi phổ biến.

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr = arr.push(4);
console.log(arr); // 5

Để tránh lỗi này bạn cần nhớ rằng push thay đổi mảng và trả về độ dài mới. Nếu bạn gán lại biến với giá trị trả về từ push() bạn đang ghi đè giá trị mảng.

Cách thêm nội dung của một mảng vào cuối một mảng khác

Nếu bạn muốn thêm nội dung của một mảng vào cuối một mảng khác, push là một phương pháp có thể sử dụng. push sẽ thêm dưới dạng các phần tử mới bất cứ thứ gì bạn sử dụng làm đối số. Điều này cũng tương tự đối với một mảng khác, vì vậy mảng phải được giải nén bằng toán tử trải rộng:

let arr1 = [0, 1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5, 6, 7];
arr1.push(...arr2);
console.log(arr1); // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Cách sử dụng push trên một đối tượng giống như mảng

Có những đối tượng tương tự như mảng (như arguments đối tượng – đối tượng cho phép truy cập vào tất cả các đối số của hàm), nhưng đối tượng đó không có tất cả các phương thức mà mảng có.

Đọc thêm  Hàm thuần túy trong JavaScript là gì?

Để có thể sử dụng push hoặc các phương thức mảng khác trên các phương thức này, trước tiên chúng phải được chuyển đổi thành mảng.

function myFunc() {
   let args = [...arguments];
   args.push(4);
   returns args;
}

console.log(myFunc(0, 1, 2, 3)); // [0, 1, 2, 3, 4]

Nếu trước tiên bạn không thay đổi kiểu mảng arguments đối tượng thành một mảng, mã sẽ dừng lại với một TypeError: arguments.push is not a function.

Phần kết luận

Nếu bạn làm việc với mảng, đừng bỏ lỡ push. Nó thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng và trả về độ dài mới của mảng.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status