.st0{fill:#FFFFFF;}

Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Vlookup trong Excel qua các ví dụ cụ thể 

 Tháng Chín 19, 2021

By  Lê Đình Chi

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, [Range_lookup])

Trong đó các thành phần của hàm cụ thể là:

  • Lookup_value: là giá trị làm căn cứ để tìm (bạn muốn tìm dựa trên giá trị nào)
  • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm (bạn muốn tìm giá trị trên ở đâu, ở vùng nào). Khi xác định vùng bảng tìm kiếm thì bạn cần cố định vùng này bằng cách đặt dấu $ ở trước tọa độ dòng và cột.
  • Col_index_num: Số thứ tự của cột chứa kết quả cần tìm trong bảng tìm kiếm (bạn muốn lấy kết quả trong cột thứ mấy của bảng tìm kiếm). Cột này phải luôn lớn hơn số 1 và nằm trong phạm vi của bảng.
  • Range_lookup: Là phương pháp tìm kiếm có chính xác theo giá trị cần tìm hay không. Bạn có thể nhập giá trị TRUE (hoặc số 1 – tìm tương đối, theo 1 khoảng, không chính xác cụ thể về giá trị), FALSE (hoặc số 0 = tìm tuyệt đối, chính xác theo đúng tên hoặc đúng giá trị tìm kiếm) để lựa chọn phương pháp tìm kiếm.

Chú ý: Range_lookup không bắt buộc phải nhập. Nếu bạn không nhập thì hàm sẽ hiểu là bạn muốn tìm tương đối (theo tham số là 1)

Khi nào thì sử dụng hàm VLOOKUP

Hãy chú ý từ V trong VLOOKUP. V ở đây có nghĩa là Vertical = Chiều dọc.

Chiều dọc ở đây có nghĩa là hàm VLOOKUP sẽ tìm Lookup_value trong bảng Table_array tại cột đầu tiên của bảng theo chiều từ trên xuống. Khi tìm được giá trị tương ứng, hàm sẽ lấy kết quả tương ứng trên cùng 1 dòng và di chuyển sang phải tới vị trí cột thứ mấy (đã được chỉ định bởi tham số Col_index_num). Hãy hình dung nó giống như cách bạn viết chữ L.

Ví dụ. Bạn hãy tính thuế nhập khấu theo Đối tượng của các mặt hàng dưới đây:

Ví dụ tính thuế nhập khẩu các mặt hàng theo đối tượng

Trong ví dụ trên, tại ô G5 ta gõ công thức: 

=VLOOKUP(D5; $D$17:$F$20; 2; 1)*E5

Trong đó:

  • Dấu ; là dấu ngăn cách các thành phần trong hàm. Hãy chú ý đó có thể là dấu phẩy tùy theo thiết lập trên máy tính của bạn.

Tham khảo: Dấu ngăn cách hàm trong Excel và cách thay đổi

  • D5: căn cứ tìm kiếm là giá trị tại ô D5
  • $D$17:$F$20: Bảng giới hạn dò tìm, chính là D17:F20 nhưng được thêm dấu $ để cố định tọa độ vùng bảng này.
  • 2: Thứ tự cột giá trị cần lấy, trong trường hợp này chính là cột Thuế nhập khẩu (cột thứ 2 trong vùng bảng cần tìm)
  • 1: Trường hợp này có thể dùng số 1 hoặc số 0 đều được. Bởi giá trị cần tìm là các con số liên tiếp từ 1, 2, 3, 4 (tương ứng theo vùng D5:D9)
  • E5: Chính là đơn giá sản phẩm để tính ra thuế nhập khẩu.

Công thức tính thuế nhập khẩu sử dụng hàm VLOOKUP

Với công thức trên, kết quả ta được là:

Kết quả nhận được khi dùng hàm VLOOKUP

Copy công thức xuống các ô G6->G12 ta được kết quả như ảnh trên.

Làm thế nào xác định được Range_lookup=1 hay Range_lookup=0?

Khi giá trị làm căn cứ tìm kiếm là dạng văn bản (text) thì chắc chắn Range_lookup là số 0 để tìm chính xác theo ký tự đó.

Khi giá trị làm căn cứ tìm kiếm là dạng số hay dạng ngày tháng thì có thể nó sẽ nằm trong 1 khoảng. Lúc này bạn dựa theo bảng tham chiếu tại cột đầu tiên có chính xác theo các giá trị cần tìm không? Nếu xuất hiện những giá trị không chính xác thì bạn sẽ cần tìm trong 1 khoảng. Như vậy Range_lookup sẽ là số 1 để tìm tương đối theo khoảng.

Ví dụ: Để xếp loại học sinh dựa trên điểm trung bình trong trường hợp dưới đây thì Range_lookup=1, vì để xếp loại theo bảng tham chiếu thì ta bắt buộc phải lấy giá trị tương đối nghĩa là gần đúng, 9.1 gần với 9, 5.3 gần với 5 …

Lê Đình Chi


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>