.st0{fill:#FFFFFF;}

HƯỚNG DẪN CÁCH XUẤT ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ VĂN BẢN 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Mẹo này miêu tả tính năng của VBA –  tính năng này chấp nhận chuỗi văn bản như thông tin được nhập vào, rồi trả về địa chỉ email đầu tiên được tìm thấy trong văn bản. Hình ảnh dưới đây cho thấy tính năng này khi được sử dụng. Công thức trong ô B2 là:

=ExtractEmailAddress(A2)

Nếu địa chỉ email không được tìm thấy, thì tính năng này trả về một chuỗi rỗng. Đồng thời, xin hãy lưu ý rằng nó chỉ xuất địa chỉ email đầu tiên.

Tính năng này không tinh tế cho lắm. Nó chỉ bắt đầu với “ký tự @” mà nó tìm thấy, và kiểm tra các ký tự trước và sau ký tự @.

Function ExtractEmailAddress(s As String) As String
  Dim AtSignLocation As Long
  Dim i As Long
  Dim TempStr As String
  Const CharList As String = "[A-Za-z0-9._-]"
  
  'Get location of the @
  AtSignLocation = InStr(s, "@")
  If AtSignLocation = 0 Then
    ExtractEmailAddress = "" 'not found
  Else
    TempStr = ""
    'Get 1st half of email address
    For i = AtSignLocation - 1 To 1 Step -1
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = Mid(s, i, 1) & TempStr
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
    If TempStr = "" Then Exit Function
    'get 2nd half
    TempStr = TempStr & "@"
    For i = AtSignLocation + 1 To Len(s)
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = TempStr & Mid(s, i, 1)
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
  End If
  'Remove trailing period if it exists
  If Right(TempStr, 1) = "." Then TempStr = _
    Left(TempStr, Len(TempStr) - 1)
  ExtractEmailAddress = TempStr
End Function

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ online của zik.vn tại địa chỉ sau: https://blog.zik.vn/loc-email

Đánh giá bài viết này

zik.vn – Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làm

Với sứ mệnh: Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển zik.vn đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Zik.vn tự hào khi được đồng hành cùng:

 • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
 • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Zik.vn TẠI ĐÂYLê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>