HomeLập trìnhPhpGiới thiệu về...

Giới thiệu về các biến PHP – Giải thích bằng các ví dụ – Hướng dẫn


Các biến là các thùng chứa để lưu trữ dữ liệu như strings , integers , boolean giá trị, array và đồ vật.

PHP tuân theo các quy tắc nhất định để khai báo biến, chẳng hạn như:

 • Biến phải bắt đầu bằng ký hiệu đô la ($)

 • Tên biến có thể chứa các ký tự như AZ, az, 0-9, _ và các ký tự ASCII từ 127-255.

 • Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới (_).

 • Tên biến không được bắt đầu bằng số 0-9.

 • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ:

<?php
  $var = 5; //Valid
  $VAR = "Foo"; //Valid
  echo $var; //Output 5
  echo "<br>";
  echo $VAR; //Output Foo
?>

PHP là một ngôn ngữ kiểu lỏng lẻo, do đó chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu của biến khi khai báo biến. Không giống như Java hay C.

<?php
  $var = 5; 
  $var2 = 4; 
  $sum = $var+$var2;
  echo $sum; //Output 9
  echo "<br>";
  echo $var+$var2; //Output 9
?>

Các biến cũng có thể được chỉ định bằng cách tham chiếu. Điều này cho phép hai biến đề cập đến cùng một nội dung. Các & toán tử được đặt trước biến sẽ được tham chiếu.

Ví dụ :

<?php
  $var1 = "foo";
  $var2 = "bar";

myTest($var1, $var2);

echo $var1; //Output foo
echo $var2; //Output BAR

function myTest($var1, &$var2){
  $var1 = "FOO";
  $var2 = "BAR";
}
?>

Để có tên biến được đặt động, chúng tôi sử dụng các biến biến. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi có nhu cầu tạo nhiều biến.

Ví dụ :

<?php

  $var="Tom"; 
  echo $var;   //Output Tom
  $var="Cat"; //The value of $var is the value of $var. So $var and $Tom give the same output.
  echo $var;  //Output Cat
  echo $Tom;  //Output Cat
?>

Phạm vi của biến đề cập đến những nơi mà biến có thể truy cập được.

 • Phạm vi toàn cầu dành cho các biến được khai báo bên ngoài một hàm. Các biến này có thể được truy cập từ bất cứ đâu nhưng không phải trong một hàm.
 • Phạm vi cục bộ dành cho các biến được khai báo trong một hàm không thể truy cập được từ bất kỳ đâu bên ngoài hàm.
Đọc thêm  Lỗi trình điều khiển PhpMyAdmin - Diễn đàn freeCodeCamp

Ví dụ:

<?php
  $global = "Hello";

 function Test(){
  $local = "World";
  echo $global; //Error
  echo $local; //Output World
 }

  Test();
  echo $global; //Output Hello
  echo $local; //Error
?>

Để truy cập các biến toàn cục bên trong một hàm:

<?php
  $global = "Hello";

 function Test(){
  global $global;
  $local = "World";
  echo $global; //Output Hello
  echo $local; //Output World
 }

  Test();
  echo $global; //Output Hello
  echo $local; //Error
?>

Mỗi khi một hàm được tạo, tất cả các biến cục bộ của nó sẽ bị xóa. Để giữ lại giá trị cuối cùng của biến, chúng ta khai báo nó static .

Ví dụ :

<?php

 function WithStatic(){
  static $var = 0;
  echo $var;
  $var++;
 }

  WithStatic(); //Output 0
  WithStatic(); //Output 1
  WithStatic(); //Output 2

 function WithoutStatic(){
  $var = 0;
  echo $var;
  $var++;
 }

  WithoutStatic(); //Output 0
  WithoutStatic(); //Output 0
  WithoutStatic(); //Output 0
?>
Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status