HomeLập trìnhJavaScriptGiải thích về...

Giải thích về Modulo, phép chia, phần dư và các toán tử toán học khác trong JavaScript


JavaScript cung cấp cho người dùng năm toán tử số học: +, -, *, /%. Các toán tử lần lượt là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và phần dư (hoặc modulo).

Phép cộng

cú pháp

a + b

Cách sử dụng

2 + 3     // returns 5
true + 2    // interprets true as 1 and returns 3
false + 5   // interprets false as 0 and returns 5
true + "bar"  // concatenates the boolean value and returns "truebar"
5 + "foo"   // concatenates the string and the number and returns "5foo"
"foo" + "bar" // concatenates the strings and returns "foobar"

Gợi ý: Có một toán tử gia số tiện dụng) là một lối tắt tuyệt vời khi bạn cộng các số với 1.

phép trừ

cú pháp

a - b

Cách sử dụng

2 - 3   // returns -1
3 - 2   // returns 1
false - 5 // interprets false as 0 and returns -5
true + 3  // interprets true as 1 and returns 4
5 + "foo" // returns NaN (Not a Number)

Gợi ý: Có một toán tử giảm tiện dụng) là một phím tắt tuyệt vời khi bạn trừ các số cho 1.

Phép nhân

cú pháp

a * b

Cách sử dụng

2 * 3        // returns 6
3 * -2        // returns -6
false * 5      // interprets false as 0 and returns 0
true * 3       // interprets true as 1 and returns 3
5 * "foo"      // returns NaN (Not a Number)
Infinity * 0     // returns NaN
Infinity * Infinity // returns Infinity

Phân công

cú pháp

a / b

Cách sử dụng

3 / 2        // returns 1.5
3.0 / 2/0      // returns 1.5
3 / 0        // returns Infinity
3.0 / 0.0      // returns Infinity
-3 / 0        // returns -Infinity
false / 5      // interprets false as 0 and returns 0
true / 2       // interprets true a 1 and returns 0.5
5 + "foo"      // returns NaN (Not a Number)
Infinity / Infinity // returns NaN

phần còn lại

cú pháp

Đọc thêm  đầu hàng! đầu hàng! Cách Trình tạo hoạt động trong JavaScript.

a % b

Cách sử dụng

3 % 2     // returns 1
true % 5    // interprets true as 1 and returns 1
false % 4   // interprets false as 0 and returns 0
3 % "bar"   // returns NaN

Tăng

cú pháp

a++ or ++a

Cách sử dụng
// Hậu tố x = 3; // khai báo một biến y = x++; // y = 4, x = 3
// Tiền tố var a = 2; b = ++a; // a = 3, b = 3

giảm

cú pháp

a-- or --a

Cách sử dụng
// Hậu tố x = 3; // khai báo một biến y = x—; // y = 3, x = 3
// Tiền tố var a = 2; b = —a; // a = 1, b = 1 !Quan trọng! Như bạn có thể thấy, bạn không thể thực hiện bất kỳ loại hoạt động trên Infinity.

Thông tin thêm về toán học trong JavaScript:Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status