HomeLập trìnhPhpĐịnh tuyến trong...

Định tuyến trong Laravel php – Diễn đàn freeCodeCamp


Tôi đang cố gắng định tuyến các tệp của mình một lần trong bộ điều khiển bằng cách sử dụng

Route::resource('links' , 'LinksController');

nhưng trang trả về 404 (không tìm thấy) theo đó nó hoạt động trong bộ điều khiển khác nhưng khi tôi cố định tuyến từng cái một thì nó vẫn hoạt động tốt, chẳng hạn như;

Route::get('/index', '[email protected]');

giúp tôi và chỉ ra những gì còn thiếu. Cảm ơn!


Bạn có thể dùng:

Lộ trình::tài nguyên([
‘links’ => ‘LinksController’,
]);1 lượt thích

Cảm ơn nhưng vẫn trả về kết quả tương tự,

“Không tìm thấy trang”

Bạn đã tạo bộ điều khiển tài nguyên theo cách thủ công chưa?

Hoặc bạn đã sử dụng lệnh artisan CLI?

Cũng gõ “php artisan route:list” và dán kết quả vào đây,

để tôi có thể xem liệu các tuyến đường có được xác định rõ ràng hay không.

Tôi đã sử dụng CLI để làm như vậy và đây là danh sách tuyến đường;

+--------+-----------+------------------------+------------------+-----------------------------------------------------------------
-------+--------------+
| Domain | Method  | URI          | Name       | Action
   | Middleware  |
+--------+-----------+------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------
------+--------------+
|    | GET|HEAD "https://forum.freecodecamp.org/"         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | about         |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | api/user        |         | Closure
   | api,auth:api |
|    | GET|HEAD | contactUs       |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | create         |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | dashboard       |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web,auth   |
|    | GET|HEAD | index         |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | POST   | login         |         | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web,guest  |
|    | GET|HEAD | login         | login      | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web,guest  |
|    | POST   | logout         | logout      | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web     |
|    | POST   | password/email     | password.email  | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
mail | web,guest  |
|    | GET|HEAD | password/reset     | password.request | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
tForm | web,guest  |
|    | POST   | password/reset     | password.update | App\Http\Controllers\Auth\ResetPasswordCont[email protected]
   | web,guest  |
|    | GET|HEAD | password/reset/{token} | password.reset  | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web,guest  |
|    | POST   | posts         | posts.store   | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | posts         | posts.index   | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | posts/create      | posts.create   | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | PUT|PATCH | posts/{post}      | posts.update   | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | DELETE  | posts/{post}      | posts.destroy  | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | posts/{post}      | posts.show    | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | posts/{post}/edit   | posts.edit    | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | register        | register     | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web,guest  |
|    | POST   | register        |         | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]
   | web,guest  |
|    | GET|HEAD | services        |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
|    | GET|HEAD | store         |         | App\Http\Controllers\[email protected]
   | web     |
+--------+-----------+------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------
------+--------------+

Hãy nhìn vào điều này dưới đây;

+--------+-----------+------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Domain | Method  | URI          | Name       | Action                                 | Middleware  |
+--------+-----------+------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------+
|    | GET|HEAD "https://forum.freecodecamp.org/"         | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | about         |         | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | api/user        |         | Closure                                | api,auth:api |
|    | GET|HEAD | contactUs       |         | App\Http\Controllers\[email protected]             | web     |
|    | GET|HEAD | create         |         | App\Http\Controllers\[email protected]              | web     |
|    | GET|HEAD | dashboard       |         | App\Http\Controllers\[email protected]             | web,auth   |
|    | GET|HEAD | index         |         | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | POST   | login         |         | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]            | web,guest  |
|    | GET|HEAD | login         | login      | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]        | web,guest  |
|    | POST   | logout         | logout      | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]            | web     |
|    | POST   | password/email     | password.email  | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]Email | web,guest  |
|    | GET|HEAD | password/reset     | password.request | App\Http\Controllers\Auth\[email protected] | web,guest  |
|    | POST   | password/reset     | password.update | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]        | web,guest  |
|    | GET|HEAD | password/reset/{token} | password.reset  | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]    | web,guest  |
|    | POST   | posts         | posts.store   | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | posts         | posts.index   | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | posts/create      | posts.create   | App\Http\Controllers\[email protected]              | web     |
|    | PUT|PATCH | posts/{post}      | posts.update   | App\Http\Controllers\[email protected]              | web     |
|    | DELETE  | posts/{post}      | posts.destroy  | App\Http\Controllers\[email protected]              | web     |
|    | GET|HEAD | posts/{post}      | posts.show    | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | posts/{post}/edit   | posts.edit    | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
|    | GET|HEAD | register        | register     | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]   | web,guest  |
|    | POST   | register        |         | App\Http\Controllers\Auth\[email protected]         | web,guest  |
|    | GET|HEAD | services        |         | App\Http\Controllers\[email protected]             | web     |
|    | GET|HEAD | store         |         | App\Http\Controllers\[email protected]               | web     |
+--------+-----------+------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------+


Không có tuyến đường nào cho “LinksController” trong danh sách tuyến đường của bạn. Chỉ có thông tin đăng nhập/người dùng/bài đăng mặc định đi kèm với laravel. Nói cách khác, bạn nên tạo lại tài nguyên và chạy “php artisan route:list” lần thứ hai và đảm bảo rằng bạn có thể thấy những nội dung như

link.stores, links.index, links.create, links.update

vv trong cột tên tuyến đường

Đọc thêm  Chuyển hướng đến trang gốc sau khi gửi thông báo biểu mẫu liên hệ hoàn thành php + 3 cột Bootstrap 4

Vì vậy, hãy chạy lại lệnh tài nguyên như thế này;

php artisan make:controller LinkController --resource --model=Link

Cờ –model dành cho liên kết mô hình tuyến đường, để tự động tạo mô hình cho bạn.

Hãy xem:

https://laravel.com/docs/5.7/controllers#resource-controllers1 lượt thích

thành thật mà nói, lúc đầu tôi đã chạy danh sách lộ trình CLI và tất cả những thứ đó đều được hiển thị nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, dù sao cũng cảm ơn, hãy để tôi làm lại mọi thứ mà tôi đoán đó là lựa chọn tốt nhất hiện nay. một lần nữa cảm ơn :heart::quả tim:

Hãy cho tôi biết nếu bạn gặp vấn đề.1 lượt thích

Không vấn đề
Chỉ cần tìm ra vấn đề);

Vâng, tôi đã chạy

/links/index

điều đó là sai, tôi chỉ được phép chạy tên thư mục là “liên kết” và sau đó trang chỉ mục sẽ tự động tải. đó là những gì tôi muốn.

Chỉ muốn nói với bạn rằng.
Cảm ơn sự giúp đỡ mặc dù!
Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi):Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status