HomeLập trìnhJavaScriptĐịnh dạng chuỗi...

Định dạng chuỗi JavaScript – Định dạng chuỗi trong JS


JavaScript có nhiều phương thức chuỗi mà bạn có thể sử dụng để định dạng chuỗi. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.

Làm thế nào để sử dụng toLowerCase() Phương thức chuỗi

Như tên ngụ ý, bạn sử dụng toLowerCase() string để chuyển đổi chuỗi thành phiên bản chữ thường của chúng.

Phương pháp này không ảnh hưởng đến chuỗi ban đầu. Nó lấy chuỗi ban đầu và trả về một chuỗi mới, là phiên bản chữ thường.

Đây là một ví dụ:

const string = "HeLLo woRld"

const lowercased = string.toLowerCase()

console.log(string)
// HeLLo woRld

console.log(lowercased)
// hello world

Như bạn có thể thấy, chuỗi mới có tất cả các chữ cái được viết thường.

Làm thế nào để sử dụng toUpperCase() Phương thức chuỗi

Tương tự như phương pháp đầu tiên, toUpperCase là một phương thức chuỗi bạn sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành phiên bản chữ hoa của chúng.

Nó cũng không ảnh hưởng đến chuỗi gốc.

Đây là một ví dụ:

const string = "HeLLo woRld"

const uppercased = string.toUpperCase()

console.log(string)
// HeLLo woRld

console.log(uppercased)
// HELLO WORLD

Sử dụng chuỗi ban đầu, nó trả về một chuỗi mới, là phiên bản chữ hoa.

Làm thế nào để sử dụng replace() Phương thức chuỗi

Bạn sử dụng replace phương thức chuỗi để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi con. Bằng cách này, bạn sẽ định dạng chuỗi để bạn có thể sửa đổi nó.

Đọc thêm  JavaScript được sử dụng để làm gì? Nhiều hơn bạn nhận ra.

Đây là một ví dụ về cách replace phương pháp hoạt động:

const string = "Hello world"

const modified = string.replace("world", "developers")

console.log(string)
// Hello world

console.log(modified)
// Hello developers

Các replace phương pháp, như đã thấy ở trên, thay thế chuỗi con “thế giới” bằng “nhà phát triển”. Nó cũng không ảnh hưởng đến chuỗi gốc.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy thay cho chuỗi dưới dạng thay thế:

const string = "Hello world"

const modified = string.replace(/o/g, "--")

console.log(string)
// Hello world

console.log(modified)
// Hell-- w--rld

Sử dụng mẫu biểu thức chính quy để khớp với ký tự “o” trên toàn cầu, bạn có thể thấy chuỗi đã sửa đổi có chứa dấu gạch ngang kép thay cho chữ “o” trong chuỗi.

Làm thế nào để sử dụng trim() Phương thức chuỗi

Các trim phương thức sửa đổi chuỗi bằng cách xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.

Nó không sửa đổi chuỗi gốc. Thay vào đó, nó trả về một chuỗi mới với các khoảng trắng bị loại bỏ.

Đây là một ví dụ:

const string = "  H ell  o world  "

const modified = string.trim()

console.log(string)
//   H ell  o world 

console.log(modified)
// H ell  o world

Bạn có thể thấy rằng chỉ có khoảng trắng ở đầu và cuối bị loại bỏ chứ không phải khoảng cách giữa các chữ cái.

Khoảng trắng bao gồm dấu cách, dấu tab, dấu ngắt, v.v.

kết thúc

Có một số cách khác để bạn có thể định dạng hoặc sửa đổi chuỗi trong JavaScript. Trong bài viết này, tôi đã chia sẻ bốn phương pháp phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng: toUpperCase, toLowerCase, replacetrim.

Các phương thức này không ảnh hưởng đến chuỗi ban đầu mà trả về một chuỗi mới được định dạng theo một cách cụ thể.

Đọc thêm  Giải thích về Modulo, phép chia, phần dư và các toán tử toán học khác trong JavaScript

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Các phương thức chuỗi hữu ích trong JavaScript tại đây.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status