HomeLập trìnhJavaScriptChứa chuỗi JavaScript...

Chứa chuỗi JavaScript – Cách sử dụng JS .includes()


Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng .includes() để xem liệu một chuỗi có được tìm thấy trong một chuỗi khác hay không. Nhưng nó hoạt động chính xác như thế nào?

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài mã ví dụ về phương thức chuỗi JavaScript có tên là .includes().

Căn bản .includes() cú pháp

Đây là cú pháp cơ bản cho .includes() phương pháp:

str.includes(search-string, optional-position)

Các search-string tham số là chuỗi bạn đang tìm kiếm trong str.

Các position tham số là một số tùy chọn cho vị trí tìm kiếm bắt đầu trong str. Nếu tham số vị trí bị bỏ qua thì giá trị mặc định là 0.

Nếu search-string được tìm thấy sau đó nó sẽ trở lại true. Nếu search-string không được tìm thấy sau đó nó sẽ trở lại false.

Các ví dụ mã cho phương thức bao gồm

Trong ví dụ đầu tiên này, chúng tôi có câu “Tôi yêu freeCodeCamp”. Chúng tôi muốn xem từ “tình yêu” có được bao gồm trong câu đó không.

Trong mã, str sẽ là “Tôi yêu freeCodeCamp” và search-string sẽ là “tình yêu”.

"I love freeCodeCamp".includes("love")

Vì từ “tình yêu” được bao gồm trong strsau đó mã sẽ trở lại true.

Screen-Shot-2021-11-04-at-9.35.42-PM

.includes() phương pháp phân biệt chữ hoa chữ thường?

Nếu chúng tôi sửa đổi của chúng tôi str thành “TÔI YÊU freeCodeCamp” và search-string vẫn là “tình yêu”, thì giá trị trả về sẽ là false.

"I LOVE freeCodeCamp".includes('love')
Screen-Shot-2021-11-04-at-9.40.56-PM

Đây là false bởi vì .includes() phương pháp phân biệt chữ hoa chữ thường. “LOVE” không giống như “yêu”.

Đọc thêm  Đây là những thư viện biểu đồ JavaScript tốt nhất cho năm 2019

Cách sử dụng tham số vị trí tùy chọn

Chúng tôi sẽ sửa đổi ví dụ của mình để sử dụng tham số vị trí. Bây giờ chúng tôi muốn kiểm tra xem “tình yêu” có được tìm thấy trong “Tôi yêu freeCodeCamp” hay không khi tìm kiếm bắt đầu ở vị trí 1.

Hãy nhớ rằng các chuỗi sử dụng lập chỉ mục dựa trên số 0, nghĩa là chữ cái đầu tiên “I” là chỉ mục 0.

mã của chúng tôi sẽ trở lại true bởi vì khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm ở vị trí 1, từ “love” không xuất hiện cho đến vị trí 2 nên nó hoàn toàn nằm trong chuỗi.

Vị trí 1 cho đến hết câu bao gồm các ký tự này và dấu cách.

" love freeCodeCamp"

Hãy nhớ rằng khoảng trắng trong chuỗi có giá trị chỉ mục.

Đây là giao diện của mã của chúng tôi khi sử dụng tham số vị trí.

"I love freeCodeCamp".includes('love', 1)
Screen-Shot-2021-11-04-at-9.55.34-PM

Nếu chúng ta thay đổi vị trí thành 3, thì lợi nhuận sẽ là false.

"I love freeCodecamp".includes('love', 3)
Screen-Shot-2021-11-04-at-10.06.30-PM

Điều này trả về false vì vị trí số 3 là chữ “o”.

Vị trí số 3 cho đến hết câu bao gồm các ký tự này và dấu cách.

"ove freeCodeCamp"

Bạn có thể thấy rằng (toàn bộ) từ “tình yêu” không có trong chuỗi đó.

Phần kết luận

Trong JavaScript, bạn có thể sử dụng .includes() để xem liệu một chuỗi có được tìm thấy trong một chuỗi khác hay không.

Đọc thêm  JavaScript là gì? Định nghĩa về ngôn ngữ lập trình JS

Đây là cú pháp cơ bản cho .includes() phương pháp.

str.includes(search-string, optional-position)

Nếu search-string được tìm thấy sau đó nó sẽ trở lại true. Nếu search-string không được tìm thấy sau đó nó sẽ trở lại false.

Các .includes() phương thức phân biệt chữ hoa chữ thường có nghĩa là nếu search-string không khớp với vỏ bọc chính xác trong str sau đó nó sẽ trở lại false.

Các position tham số là một số tùy chọn cho vị trí tìm kiếm bắt đầu trong str. Nếu tham số vị trí bị bỏ qua thì giá trị mặc định là 0.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này trên .includes() phương pháp và chúc may mắn trên hành trình JavaScript của bạn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status