HomeLập trìnhPythonChữ thường trong...

Chữ thường trong Python – Cách sử dụng hàm String Lower()


Chuỗi là một phần cơ bản khi làm việc với Python. Và lower() method là một trong nhiều phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng để làm việc với các chuỗi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo chuỗi chữ thường với lower() phương pháp trong Python.

Chuỗi là gì?

Chuỗi là một kiểu dữ liệu có thể chứa nhiều ký tự khác nhau. Một chuỗi được viết dưới dạng một dãy ký tự nằm giữa dấu nháy đơn hoặc kép.

>>> example_string = 'I am a String!'
>>> example_string
'I am a String!'

một phương pháp là gì?

Một phương thức là một chức năng có thể được sử dụng trên một kiểu dữ liệu cụ thể. Các phương thức có thể nhận hoặc không nhận đối số.

Đôi khi bạn có thể tự hỏi nếu một phương pháp tồn tại. Trong Python, bạn có thể xem toàn bộ danh sách các phương thức chuỗi bằng cách sử dụng dir() chức năng với một chuỗi làm đối số, như vậy:

>>> dir(example_string)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isascii', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']

Trong số nhiều phương thức chuỗi này, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về lower() phương pháp và cách thức hoạt động.

Đọc thêm  Liệt kê Python – Ví dụ Python Enum cho chỉ mục vòng lặp

Làm thế nào để lower() phương pháp làm việc?

Các lower() method là một phương thức chuỗi trả về một chuỗi mới, hoàn toàn là chữ thường. Nếu chuỗi ban đầu có chữ in hoa thì trong chuỗi mới sẽ là chữ thường. Bất kỳ chữ cái viết thường nào hoặc bất kỳ ký tự nào không phải là chữ cái đều không bị ảnh hưởng.

>>> example_string.lower()
'i am a string!'

>>> 'FREECODECAMP'.lower()
'freecodecamp'

Những điều cần lưu ý khi sử dụng phương pháp thấp hơn

Các lower() phương thức này thực hiện một việc khá đơn giản: nó tạo ra một chuỗi mới mà tất cả các chữ cái viết hoa bây giờ đều là chữ thường. Nhưng có một vài điều cần lưu ý khi sử dụng nó. Chúng ta hãy nhìn vào họ.

Chuỗi là bất biến

Chuỗi là một loại dữ liệu không thay đổi, có nghĩa là chúng không thể thay đổi được. Chuỗi ban đầu sẽ không thay đổi sau khi bạn sử dụng lower() phương pháp.

Trong các ví dụ trên, các lower() phương pháp đã tác động lên example_string nhưng không bao giờ thay đổi nó. Kiểm tra giá trị của example_string vẫn hiển thị giá trị ban đầu.

>>> example_string
'I am a String!'

>>> example_string.lower()
'i am a string!'

>>> example_string
'I am a String!'

Các lower() phương thức trả về một chuỗi mới

Các lower() trả về một chuỗi mới. Bạn sẽ cần lưu nó trong một biến nếu bạn muốn sử dụng lại nó trong mã của mình.

>>> new_string = example_string.lower()

>>> new_string
'i am a string!'

Các chuỗi có phân biệt chữ hoa chữ thường

Chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy chuỗi chữ thường khác với chuỗi chữ hoa.

>>> 'freecodecamp' == 'FREECODECAMP'
False

Điều này rất hữu ích khi suy nghĩ về những gì lower() phương pháp có thể hữu ích cho. Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy tính năng này làm cho lower() hữu ích và cần thiết khi xây dựng tập lệnh hoặc chương trình xử lý chuỗi.

Đọc thêm  Python enumerate() – Hàm liệt kê trong Python là gì?

lower() ví dụ về phương pháp: cách kiểm tra xem đầu vào của người dùng có khớp không

Hãy viết một kịch bản nhỏ hỏi người dùng một câu hỏi và đợi đầu vào, đồng thời đưa ra phản hồi về câu trả lời của người dùng.

answer = input("What color is the sun? ")
if answer == "yellow":
  print("Correct!")
else:
  print("That is not the correct color!")
tệp sun_color.py

Tập lệnh này hỏi người dùng một câu hỏi: “Mặt trời có màu gì?” và chờ câu trả lời. Sau đó, nó sẽ kiểm tra xem câu trả lời có phải là “màu vàng” hay không và nếu có, nó sẽ in ra “Đúng!” Nếu không, nó sẽ in “Đó không phải là màu chính xác!”.

Nhưng có một vấn đề với kịch bản này.

Chạy tập lệnh này, bạn sẽ có câu hỏi này trong thiết bị đầu cuối:

$ python sun_color.py
What color is the sun? 

Nếu bạn trả lời “Vàng”, nó nói:

$ python sun_color.py
What color is the sun? Yellow
That is not the correct color!

Lý do tại sao điều này xảy ra?

Hãy nhớ rằng các chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Tập lệnh đang kiểm tra xem người dùng có nhập chuỗi không yellowYellowvới chữ “Y” viết hoa, là một chuỗi khác.

Bạn có thể dễ dàng khắc phục điều này bằng cách sử dụng lower() phương pháp và thực hiện thay đổi nhỏ này đối với sun_color.py tập tin:

answer = input("What color is the sun? ")
if answer.lower() == "yellow":
  print("Correct!")
else:
  print("That is not the correct color!")
tệp sun_color.py đã sửa

Và bây giờ, nếu bạn thử lại…

>>> python sun_color.py
What color is the sun? Yellow
Correct!

Những gì đã thay đổi? Viết answer.lower() bạn đảm bảo rằng chuỗi đã chọn hoàn toàn là chữ thường trước khi so sánh nó với chuỗi câu trả lời đúng “màu vàng”. Theo cách này, không thành vấn đề nếu người dùng viết “VÀNG” hoặc “vàng” hoặc “vàng” – tất cả đều được chuyển thành chữ thường.

Đọc thêm  Cách lấy thời gian hiện tại bằng Python với Datetime

Cảm ơn vì đã đọc! Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng lower() phương pháp trong JavaScript.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status