HomeLập trìnhPythonChèn danh sách...

Chèn danh sách Python() – Cách thêm vào danh sách bằng Python


Kiểu dữ liệu danh sách là một trong những cấu trúc dữ liệu tích hợp trong Python cùng với các bộ, bộ và từ điển. Bạn sử dụng danh sách để sắp xếp, nhóm và lưu trữ dữ liệu.

Nhưng mỗi cấu trúc dữ liệu này có các tính năng đặc biệt giúp phân biệt chúng với nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo một danh sách trong Python. Chúng ta cũng sẽ xem cách thêm các mục vào danh sách bằng cách sử dụng insert(), append()extend() các phương pháp.

Cách tạo danh sách trong Python

Để tạo danh sách trong Python, chúng tôi sử dụng dấu ngoặc vuông. Đây là một ví dụ:

myList = ['one', 'two', 'three']

print(myList)

# ['one', 'two', 'three']

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã tạo một danh sách có tên myList với ba mục – “một”, “hai” và “ba”. Như bạn có thể thấy ở trên, các mục nằm trong dấu ngoặc vuông.

Đọc thêm  Tạo API với Python - Khóa học 19 giờ miễn phí

Làm cách nào để bạn thêm một mục vào danh sách trong Python?

Có ba phương pháp chúng ta có thể sử dụng khi thêm một mục vào danh sách trong Python. Họ đang: insert(), append()extend(). Chúng tôi sẽ chia chúng thành các phần phụ riêng biệt.

Cách thêm một mục vào danh sách bằng cách sử dụng insert() Phương pháp

Bạn có thể dùng insert() phương pháp để chèn một mục vào danh sách tại một chỉ mục được chỉ định. Mỗi mục trong danh sách có một chỉ mục. Mục đầu tiên có chỉ số bằng không (0), mục thứ hai có chỉ số bằng một (1), v.v.

Đây là một ví dụ sử dụng insert() phương pháp:

myList = ['one', 'two', 'three']

myList.insert(0, 'zero')

print(myList)

# ['zero', 'one', 'two', 'three']

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo một danh sách có ba mục: ['one', 'two', 'three'].

Sau đó chúng tôi đã sử dụng insert() phương pháp để chèn một mục mới – “không” tại chỉ mục 0 (chỉ mục đầu tiên): myList.insert(0, 'zero').

Các insert() phương thức nhận hai tham số – chỉ mục của mục mới được chèn và giá trị của mục đó.

Cách thêm một mục vào danh sách bằng cách sử dụng append() Phương pháp

không giống như insert() phương thức cho phép chúng ta chỉ định vị trí chèn một mục, append() phương pháp thêm mục vào cuối danh sách. Giá trị của mục mới được chuyển vào dưới dạng tham số trong append() phương pháp.

Đọc thêm  Python Read File – Cách mở, đọc và ghi vào tệp bằng Python

Đây là một ví dụ:

myList = ['one', 'two', 'three']

myList.append('four')

print(myList)

# ['one', 'two', 'three', 'four']

Mục mới được chuyển vào dưới dạng tham số trong mã ở trên: myList.append('four').

Khi được in ra bàn điều khiển, chúng tôi có mục ở chỉ mục cuối cùng của danh sách.

Cách thêm một mục vào danh sách bằng cách sử dụng extend() Phương pháp

Bạn có thể dùng extend() phương pháp để thêm một bộ sưu tập dữ liệu vào một danh sách. Tôi đang sử dụng “thu thập dữ liệu” ở đây vì chúng ta cũng có thể nối các bộ, bộ, v.v. vào danh sách.

Hãy xem một số ví dụ.

Cách nối một danh sách vào một danh sách bằng cách sử dụng extend() Phương pháp

myList1 = ['one', 'two', 'three']
myList2 = ['four', 'five', 'six']

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã tạo hai danh sách – myList1myList2. Tiếp theo, chúng ta sẽ nối các mục trong danh sách thứ hai vào danh sách đầu tiên.

Đây là cách:

myList1.extend(myList2)

Vì vậy, khi chúng tôi in myList1chúng ta sẽ có cái này: ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six'].

Đây là tất cả mọi thứ kết hợp với nhau:

myList1 = ['one', 'two', 'three']
myList2 = ['four', 'five', 'six']

myList1.extend(myList2)

print(myList1)
# ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six']

Cách nối một Tuple vào một danh sách bằng cách sử dụng extend() Phương pháp

Quy trình ở đây giống như ví dụ trước, ngoại trừ việc chúng ta đang nối thêm một bộ. Bạn tạo một bộ sử dụng dấu ngoặc đơn.

Đọc thêm  Chuỗi con Python – Cách cắt một chuỗi

Đó là:

myTuple = ('Hello', 'Hi')

Hãy nối thêm một bộ vào danh sách bằng cách sử dụng extend() phương pháp.

myList1 = ['one', 'two', 'three']
myList2 = ('four', 'five', 'six')

myList1.extend(myList2)

print(myList1)

# ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 'six']

Chúng tôi nhận được kết quả tương tự như trong phần trước.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã nói về danh sách trong Python.

Chúng tôi đã xem cách tạo danh sách và các phương pháp khác nhau để thêm các mục vào danh sách.

Chúng tôi đã thêm các mục vào danh sách của mình bằng cách sử dụng insert(), append()extend() các phương pháp.

Các insert() phương thức chèn một mục mới vào một chỉ mục đã chỉ định, phương thức append() phương thức thêm một cái mới vào chỉ mục cuối cùng của danh sách, trong khi extend() phương pháp nối thêm một bộ sưu tập dữ liệu mới vào một danh sách.

Chúc mừng mã hóa!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status