HomeLập trìnhJavaScriptCách tạo hộp...

Cách tạo hộp đèn bằng HTML, CSS và JavaScript


Giới thiệu

Hộp đèn là sự kết hợp của hai thành phần, phương thức và trình chiếu. Ở đây bạn sẽ xây dựng một hộp đèn đơn giản bằng cách sử dụng HTML, CSSJavaScript.

Hộp đèn sẽ được chứa trong phương thức, sẽ được kích hoạt bởi một số JavaScripttừ trình xử lý sự kiện trong HTML đánh dấu. Bạn sẽ xây dựng các kiểu sẽ cung cấp trạng thái với CSS và ứng xử với JavaScript. Bạn cũng sẽ tìm thấy một danh sách tham khảo về các phương pháp bạn sử dụng và các mẩu tin hữu ích khác có liên quan đến hướng dẫn này, ở phía dưới.

hình ảnh của chúng tôi

Những hình ảnh chúng tôi sẽ sử dụng được cung cấp bởi Pexels, một thư viện ảnh lưu trữ miễn phí cho phép bạn cung cấp hình ảnh chất lượng cao cho các dự án của họ một cách nhanh chóng, miễn phí và thường không cần ghi công.

Chỉ cần cho tôi xem mã!

Bạn có thể tìm thấy ví dụ trực tiếp tại đây – CodePen/Lightbox và bản nháp đầy đủ của mã ở gần cuối.

Bước 1. Đánh dấu

Đánh dấu, hoặc HTMLcung cấp cấu trúc cho hộp đèn.

<!-- Here is your access point for your user, a preview of the images you wish to display. 
   You use the onclick="" event handler to execute the methods you will define in the
   JavaScript near the bottom -->

<div class="row">
 <div class="col">
   <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(1)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car on the road." />
 </div>
 <div class="col">
   <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(2)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car exploring offroad." />
 </div>
 <div class="col">
   <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(3)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car in the city." />
 </div>
</div>

<!-- This is your lightbox, it is contained in a modal. Here you provide all the images,
   controls, and another set of preview images as the dots. Dots show your user which
   image is currently active. Note that you use entities (e.g. &times;), more info on
   them at the bottom. -->
   
<div id="Lightbox" class="modal">
 <span class="close pointer" onclick="closeLightbox()">&times;</span>
 <div class="modal-content">
  <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car on the road." />
  </div>
  <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car exploring offroad." />
  </div>  
  <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car in the city." />
  </div>
 
  <a class="previous" onclick="changeSlide(-1)">&#10094;</a>
  <a class="next" onclick="changeSlide(1)">&#10095;</a>
 
  <div class="dots">
   <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(1)" alt="Toy car on the road" />
   </div>
   <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(2)" alt="Toy car exploring offroad." />
   </div>
   <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(3)" alt="Toy car in the city." />
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Bước 2. Tạo kiểu với CSS

Các CSS cung cấp cho bạn các trạng thái khác nhau cho hộp đèn của bạn. Những thứ như khả năng hiển thị, định vị và hiệu ứng di chuột.

Đọc thêm  Hướng dẫn JS về Phương thức đẩy

Biểu định kiểu của bạn sẽ trông như thế này:

/* Here you provide a best practice's "reset", read more about it at the bottom! :) */

html {
 box-sizing: border-box;
}

*, *:before, *:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 0;
}

/* You define the style of our previews here, you are using flex to display the images 
  "responsively". */

.preview {
 width: 100%;
}

.row {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
}

.row > .col {
 padding: 0 8px;
}

.col {
 float: left;
 width: 25%;
}

/* Now you want to define what the lightbox will look like. Note that you have the display
  as none. You don't want it to show until the user clicks on one of the previews. 
  You will change this display property with JavaScript below. */
  
.modal {
 display: none;
 position: fixed;
 z-index: 1;
 padding: 10px 62px 0px 62px;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 overflow: auto;
 background-color: black;
}

.modal-content {
 position: relative;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 margin: auto;
 padding: 0 0 0 0;
 width: 80%;
 max-width: 1200px;
}

/* Same with your slides, you set the display to none, because you want to choose which 
  one is shown at a time. */

.slide {
 display: none;
}

.image-slide {
 width: 100%;
}

.modal-preview {
 width: 100%;
}

.dots {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
}

/* You want the previews a little transparent to show that they are "inactive". 
  You then add an .active or :hover class to animate the selections for your user when
  they interact with your controls and clickable content.
 */

img.preview, img.modal-preview {
 opacity: 0.6;
}

img.active,
.preview:hover,
.modal-preview:hover {
 opacity: 1;
}

img.hover-shadow {
 transition: 0.3s;
}

.hover-shadow:hover {
 box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
} 

.close {
 color: white;
 position: absolute;
 top: 10px;
 right: 25px;
 font-size: 35px;
 font-weight: bold;
}

.close:hover,
.close:focus {
 color: #999;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
}

.previous,
.next {
 cursor: pointer;
 position: absolute;
 top: 50%;
 width: auto;
 padding: 16px;
 margin-top: -50px;
 color: white;
 font-weight: bold;
 font-size: 20px;
 transition: 0.6s ease;
 border-radius: 0 3px 3px 0;
 user-select: none;
 -webkit-user-select: none;
}

.next {
 right: 0;
 border-radius: 3px 0 0 3px;
}

.previous:hover,
.next:hover {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
}

Bước 3. JavaScript

Bây giờ để kinh doanh! JavaScript của bạn sẽ trông như thế này:

// Initialize here and run showSlide() to give your lightbox a default state.

let slideIndex = 1;
showSlide(slideIndex);

// You are providing the functionality for your clickable content, which is 
// your previews, dots, controls and the close button.

function openLightbox() {
 document.getElementById('Lightbox').style.display = 'block';
}

function closeLightbox() {
 document.getElementById('Lightbox').style.display = 'none';
};

// Note that you are assigning new values here to our slidIndex.

function changeSlide(n) {
 showSlide(slideIndex += n);
};

function toSlide(n) {
 showSlide(slideIndex = n);
};

// This is your logic for the light box. It will decide which slide to show 
// and which dot is active.

function showSlide(n) {
 const slides = document.getElementsByClassName('slide');
 let modalPreviews = document.getElementsByClassName('modal-preview');

 if (n > slides.length) {
  slideIndex = 1;	
 };
 
 if (n < 1) {
  slideIndex = slides.length;
 };

 for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
  slides[i].style.display = "none";
 };
 
 for (let i = 0; i < modalPreviews.length; i++) {
  modalPreviews[i].className = modalPreviews[i].className.replace(' active', '');
 };
 
 slides[slideIndex - 1].style.display = 'block';
 modalPreviews[slideIndex - 1].className += ' active';
};

Và đó là nó! Bây giờ đặt tất cả các mã lại với nhau. Bây giờ bạn sẽ có một hộp đèn chức năng.

Đọc thêm  Bong bóng sự kiện trong JavaScript – Cách lan truyền sự kiện hoạt động với các ví dụ

tất cả các mã

<body>
 <style>
  html {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  *, *:before, *:after {
   box-sizing: inherit;
  }
  
  body {
   margin: 0;
  }
  
  .preview {
   width: 100%;
  }
  
  .row {
   display: flex;
   flex-direction: row;
   justify-content: space-between;
  }
  
  .row > .col {
   padding: 0 8px;
  }
  
  .col {
   float: left;
   width: 25%;
  }
  
  .modal {
   display: none;
   position: fixed;
   z-index: 1;
   padding: 10px 62px 0px 62px;
   left: 0;
   top: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   overflow: auto;
   background-color: black;
  }
  
  .modal-content {
   position: relative;
   display: flex;
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   margin: auto;
   padding: 0 0 0 0;
   width: 80%;
   max-width: 1200px;
  }
  
  .slide {
   display: none;
  }
  
  .image-slide {
  	width: 100%;
  }
  
  .modal-preview {
  	width: 100%;
  }
  
  .dots {
  	display: flex;
  	flex-direction: row;
  	justify-content: space-between;
  }
  
  img.preview, img.modal-preview {
   opacity: 0.6;
  }
  
  img.active,
  .preview:hover,
  .modal-preview:hover {
   opacity: 1;
  }
  
  img.hover-shadow {
   transition: 0.3s;
  }
  
  .hover-shadow:hover {
   box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);
  } 
  
  .close {
   color: white;
   position: absolute;
   top: 10px;
   right: 25px;
   font-size: 35px;
   font-weight: bold;
  }
  
  .close:hover,
  .close:focus {
   color: #999;
   text-decoration: none;
   cursor: pointer;
  }
  
  .previous,
  .next {
   cursor: pointer;
   position: absolute;
   top: 50%;
   width: auto;
   padding: 16px;
   margin-top: -50px;
   color: white;
   font-weight: bold;
   font-size: 20px;
   transition: 0.6s ease;
   border-radius: 0 3px 3px 0;
   user-select: none;
   -webkit-user-select: none;
  }
  
  .next {
   right: 0;
   border-radius: 3px 0 0 3px;
  }
  
  .previous:hover,
  .next:hover {
   background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  }
 </style>
 <div class="row">
  <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(1)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car on the road." />
  </div>
  <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(2)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car exploring offroad." />
  </div>
  <div class="col">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" onclick="openLightbox();toSlide(3)" class="hover-shadow preview" alt="Toy car in the city" />
  </div>
 </div>
 
 <div id="Lightbox" class="modal">
 
  <span class="close pointer" onclick="closeLightbox()">&times;</span>
  <div class="modal-content">
   <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car on the road." />
   </div>
   <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car exploring offroad." />
   </div>  
   <div class="slide">
    <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" class="image-slide" alt="Toy car in the city." />
   </div>
  
   <a class="previous" onclick="changeSlide(-1)">&#10094;</a>
   <a class="next" onclick="changeSlide(1)">&#10095;</a>
     
   <div class="dots">
    <div class="col">
     <img src="https://static.pexels.com/photos/385997/pexels-photo-385997.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(1)" alt="Toy car on the road." />
    </div>
    <div class="col">
     <img src="https://static.pexels.com/photos/574521/pexels-photo-574521.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(2)" alt="Toy car exploring offroad." />
    </div>
    <div class="col">
     <img src="https://static.pexels.com/photos/386009/pexels-photo-386009.jpeg" class="modal-preview hover-shadow" onclick="toSlide(3)" alt="Toy car in the city" />
    </div>
   </div>
  </div> 
 </div>
 
 <script>
  let slideIndex = 1;
  showSlide(slideIndex);
  
  function openLightbox() {
   document.getElementById('Lightbox').style.display = 'block';
  };
  
  function closeLightbox() {
   document.getElementById('Lightbox').style.display = 'none';
  };
  
  function changeSlide(n) {
   showSlide(slideIndex += n);
  };
  
  function toSlide(n) {
   showSlide(slideIndex = n);
  };
  
  function showSlide(n) {
   const slides = document.getElementsByClassName('slide');
   let modalPreviews = document.getElementsByClassName('modal-preview');
  
   if (n > slides.length) {
    slideIndex = 1;	
   };
   
   if (n < 1) {
    slideIndex = slides.length;
   };
  
   for (let i = 0; i < slides.length; i++) {
    slides[i].style.display = "none";
   };
   
   for (let i = 0; i < modalPreviews.length; i++) {
    modalPreviews[i].className = modalPreviews[i].className.replace(' active', '');
   };
   
   slides[slideIndex - 1].style.display = 'block';
   modalPreviews[slideIndex - 1].className += ' active';
  };
 </script>
</body>

Thêm thông tin:

HTML

Phương thức – Một cửa sổ bật lên

Đọc thêm  Lời hứa JavaScript được giải thích

Trình xử lý sự kiện – Thuộc tính HTML lắng nghe các sự kiện của người dùng.

Thực thể – Một chuỗi đại diện cho một ký tự dành riêng trong HTML.

CSS

kích thước hộp: – Thuộc tính CSS3 kiểm soát cách trình duyệt hiển thị nội dung dựa trên chiều cao và chiều rộng.

Flex-box – Một công nghệ mới giúp định vị nội dung HTML theo cách đáp ứng.

:hover – Bộ chọn giả được kích hoạt khi người dùng di chuột qua một phần tử khi lớp này được gán cho phần tử đó.

JavaScript

let A biến phạm vi khối.

const Một hằng số phạm vi khối.

getElementById() – Phương thức tài liệu trả về tham chiếu đến phần tử HTML.

getElementsByClassName() – Một phương thức tài liệu trả về một mảng các tham chiếu đến html có các lớp phù hợp.

+= – một toán tử gán sẽ cộng các số hoặc nối các chuỗi.

Tài nguyên:

Ví dụ trực tiếp – CodePen demo đoạn mã trên.

Hộp linh hoạt tương tác – CodePen tương tác hiển thị hành vi của hộp linh hoạt.

Pexels – Thư viện ảnh chứng khoán miễn phí.

MDN – Một nơi tuyệt vời để biết thông tin về nội dung web.

W3School – Hộp đèn – Mã này được lấy cảm hứng từ đây. Cảm ơn W3Schools!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status