HomeLập trìnhJavaScriptCách đơn giản...

Cách đơn giản nhất để in một mảng Javascript hình ảnh là gì? – JavaScript


Cách đơn giản nhất để in một mảng Javascript hình ảnh là gì?


Bạn nên thử mã này.

var imgArray = new Array();

imgArray[0] = new Image();
imgArray[0].src="https://forum.freecodecamp.org/t/whats-the-simplest-way-to-print-a-image-javascript-array/images/img/Splash_image1.jpg";

imgArray[1] = new Image();
imgArray[1].src="images/img/Splash_image2.jpg";

/* ... more images ... */

imgArray[5] = new Image();
imgArray[5].src="images/img/Splash_image6.jpg";

/*------------------------------------*/

function nextImage(element)
{
  var img = document.getElementById(element);

  for(var i = 0; i < imgArray.length;i++)
  {
    if(imgArray[i].src == img.src) // << check this
    {
      if(i === imgArray.length){
        document.getElementById(element).src = imgArray[0].src;
        break;
      }
      document.getElementById(element).src = imgArray[i+1].src;
      break;
    }
  }
}

Bạn có thể cung cấp một ví dụ về mảng và kết quả của những gì bạn muốn đạt được không?

html

<div id="arrayImages"></div>

js

var images = ["1.png", "2.png", "3.png"];

for (var i = 0; i < images.length; i++) {
 document.getElementById("arrayImages").src = images.src;
}

Chỉ mã JavaScript:

  const images = ["1.png", "2.png", "3.png"];
  const arrayImagesElement = document.getElementById("arrayImages");

  function createImageNode(fileName, altText) {
   const img = new Image();
   img.src = fileName;
   img.alt = altText;
   return img;
  }

  images.forEach(img => {
   const altText = "The filename for this image : " + img; 
   arrayImagesElement.appendChild(createImageNode(img, altText));
  });

HTML và JS với các bình luận:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Print JS Array</title>
 </head>
 <body>
  <div id="arrayImages"></div>
 </body>
 <script>
  // Array of image file names
  const images = ["1.png", "2.png", "3.png"];
  // Reference to the container for the images
  const arrayImagesElement = document.getElementById("arrayImages");

  // Function that creates HTMLImageElement instance
  function createImageNode(fileName, atlText) {
   // Learn more about the image element
   // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLImageElement/Image
   // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLImageElement
   const img = new Image();

   // when png images 1,2,3 exist on your machine/server, uncomment img.src = fileName;
   img.src = "https://i.giphy.com/media/QAsBwSjx9zVKoGp9nr/giphy.gif";
   img.alt = "A gif of Keanu Reeves";

   // img.src = fileName;
   // img.alt = altText;

   return img;
  }

  images.forEach(img => {
   // For each file name in the 'images' array, create and append a new
   // image node to the end of the list of children of <div id="arrayImages"></div>
   // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/appendChild
   arrayImagesElement.appendChild(createImageNode(img));
  });
 </script>
</html>1 lượt thíchZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  Làm thế nào để bạn kết hợp Javascript và HTML? - JavaScript
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status