The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhJavaScriptCách chuyển đổi...

Cách chuyển đổi chuỗi thành số trong JavaScript


Có nhiều cách để chuyển đổi một chuỗi thành một số bằng JavaScript. Nhưng điều đó trông như thế nào trong mã?

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn 11 cách để chuyển đổi một chuỗi thành một số.

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng Number() chức năng

Một cách để chuyển đổi một chuỗi thành một số là sử dụng Number() chức năng.

Trong ví dụ này, chúng ta có một chuỗi gọi là quantity với giá trị của "12".

const quantity = "12";

Nếu chúng ta sử dụng typeof nhà điều hành trên quantitythì nó sẽ trả về kiểu chuỗi.

console.log(typeof quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-9.50.17-AM

chúng ta có thể chuyển đổi quantity thành một số bằng cách sử dụng Number chức năng như thế này:

Number(quantity)

Chúng tôi có thể kiểm tra xem nó bây giờ là một số bằng cách sử dụng typeof nhà điều hành một lần nữa.

console.log(typeof Number(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-9.57.35-AM

Nếu bạn cố chuyển vào một giá trị không thể chuyển đổi thành số, thì giá trị trả về sẽ là NaN (Không phải là một con số).

console.log(Number("awesome"));
Screen-Shot-2022-05-01-at-10.00.34-AM

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng parseInt() chức năng

Một cách khác để chuyển đổi một chuỗi thành một số là sử dụng parseInt() chức năng. Hàm này nhận vào một chuỗi và một cơ số tùy chọn.

Đọc thêm  Giá trị giả trong JavaScript

Cơ số là một số nằm trong khoảng từ 2 đến 36 đại diện cho cơ số trong một hệ thống số. Ví dụ: cơ số 2 sẽ biểu thị hệ nhị phân, trong khi cơ số 10 biểu thị hệ thập phân.

Chúng ta có thể sử dụng quantity biến từ trước đó để chuyển đổi chuỗi đó thành một số.

const quantity = "12";

console.log(parseInt(quantity, 10));

Điều gì xảy ra nếu tôi cố gắng thay đổi quantity biến thành "12.99"? Liệu kết quả sử dụng parseInt() là số 12,99?

const quantity = "12.99";

console.log(parseInt(quantity, 10));
Screen-Shot-2022-05-01-at-10.45.08-AM

Như bạn có thể thấy, kết quả là một số nguyên được làm tròn. Nếu bạn muốn trả về một số dấu phẩy động, thì bạn sẽ cần sử dụng parseFloat().

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng parseFloat() chức năng

Các parseFloat() hàm sẽ nhận một giá trị và trả về một số dấu phẩy động. Ví dụ về số dấu phẩy động sẽ là 12,99 hoặc 3,14.

Nếu chúng tôi sửa đổi ví dụ của mình từ trước đó để sử dụng parseFloat()thì kết quả sẽ là số dấu phẩy động 12,99.

const quantity = "12.99";

console.log(parseFloat(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-10.55.03-AM

Nếu bạn có khoảng trắng đầu hoặc cuối trong chuỗi của mình, thì parseFloat() vẫn sẽ chuyển đổi chuỗi đó thành số dấu phẩy động.

const quantity = "  12.99  ";

console.log(parseFloat(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.05.35-AM

Nếu ký tự đầu tiên trong chuỗi của bạn không thể chuyển đổi thành số, thì parseFloat() sẽ trở lại NaN.

const quantity = "F12.99";

console.log(parseFloat(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.08.33-AM

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng toán tử cộng một ngôi (+)

Toán tử cộng một ngôi (+) sẽ chuyển đổi một chuỗi thành một số. Toán tử sẽ đi trước toán hạng.

const quantity = "12";

console.log(+quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.14.51-AM

Chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử cộng một ngôi (+) để chuyển đổi một chuỗi thành một số dấu phẩy động.

const quantity = "12.99";

console.log(+quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.16.38-AM

Nếu không thể chuyển đổi giá trị chuỗi thành số thì kết quả sẽ là NaN.

const quantity = "awesome";

console.log(+quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.18.10-AM

Cách chuyển đổi chuỗi thành số trong JavaScript bằng cách nhân chuỗi với số 1

Một cách khác để chuyển đổi một chuỗi thành một số là sử dụng một phép toán cơ bản. Bạn có thể nhân giá trị chuỗi với 1 và nó sẽ trả về một số.

const quantity = "12";

console.log(quantity * 1);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.42.58-AM

Như bạn có thể thấy, khi chúng ta nhân quantity giá trị bằng 1, thì nó trả về số 12. Nhưng cách này hoạt động như thế nào?

Đọc thêm  Ba cách để thừa số hóa một số trong JavaScript

Trong ví dụ này, JavaScript đang chuyển đổi giá trị chuỗi của chúng ta thành một số và sau đó thực hiện phép toán đó. Nếu chuỗi không thể được chuyển đổi thành một số, thì phép toán sẽ không hoạt động và nó sẽ trả về NaN.

const quantity = "awesome";

console.log(quantity * 1);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.18.10-AM

Phương pháp này cũng sẽ hoạt động đối với các số dấu phẩy động.

const quantity = "10.5";

console.log(quantity * 1);
Screen-Shot-2022-05-01-at-11.56.19-AM

Cách chuyển đổi chuỗi thành số trong JavaScript bằng cách chia chuỗi cho số 1

Thay vì nhân với 1, bạn cũng có thể chia chuỗi cho 1. JavaScript đang chuyển đổi giá trị chuỗi của chúng ta thành một số và sau đó thực hiện phép toán đó.

const quantity = "10.5";

console.log(quantity / 1);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.08.37-PM

Cách chuyển đổi chuỗi thành số trong JavaScript bằng cách trừ số 0 khỏi chuỗi

Một phương pháp khác là trừ 0 khỏi chuỗi. Giống như trước đây, JavaScript đang chuyển đổi giá trị chuỗi của chúng ta thành một số và sau đó thực hiện phép toán đó.

const quantity = "19";

console.log(quantity - 0);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.11.59-PM

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng toán tử NOT bitwise (~)

Toán tử NOT theo chiều bit (~) sẽ đảo ngược các bit của toán hạng và chuyển đổi giá trị đó thành số nguyên có dấu 32 bit. Số nguyên có dấu 32 bit là một giá trị đại diện cho một số nguyên trong 32 bit (hoặc 4 byte).

Nếu chúng ta sử dụng một toán tử NOT theo chiều bit (~) trên một số, thì nó sẽ thực hiện thao tác này: -(x + 1)

console.log(~19);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.20.18-PM

Nhưng nếu chúng ta sử dụng hai toán tử NOT theo chiều bit (~), thì nó sẽ chuyển đổi chuỗi của chúng ta thành một số.

const quantity = "19";

console.log(~~quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.28.16-PM

Phương pháp này sẽ không hoạt động đối với các số dấu phẩy động vì kết quả sẽ là một số nguyên.

const quantity = "19.99";

console.log(~~quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.31.16-PM

Nếu bạn cố gắng sử dụng phương pháp này trên các ký tự không phải là số, thì kết quả sẽ bằng không.

const quantity = "awesome";

console.log(~~quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.32.45-PM

Phương pháp này có những hạn chế vì nó sẽ bắt đầu bị hỏng đối với các giá trị được coi là quá lớn. Điều quan trọng là đảm bảo rằng số của bạn nằm giữa các giá trị của số nguyên 32 bit đã ký.

const quantity = "2700000000";

console.log(~~quantity);
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.36.16-PM

Để tìm hiểu thêm về toán tử NOT bitwise (~) , vui lòng đọc trong tài liệu.

Đọc thêm  Phạm vi và Đóng cửa trong JavaScript – Được giải thích bằng các ví dụ

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng Math.floor() chức năng

Một cách khác để chuyển đổi một chuỗi thành một số là sử dụng Math.floor() chức năng. Hàm này sẽ làm tròn số xuống số nguyên gần nhất.

const quantity = "13.4";

console.log(Math.floor(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.44.53-PM

Giống như trong các ví dụ trước, nếu chúng ta cố gắng sử dụng các ký tự không phải là số, thì kết quả sẽ là NaN.

const quantity = "awesome";

console.log(Math.floor(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.46.08-PM

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng Math.ceil() chức năng

Các Math.ceil() hàm sẽ làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất.

const quantity = "7.18";

console.log(Math.ceil(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.48.15-PM

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript bằng cách sử dụng Math.round() chức năng

Các Math.round() hàm sẽ làm tròn số đến số nguyên gần nhất.

Nếu tôi có giá trị là 6,3, thì Math.round() sẽ trở lại 6.

const quantity = "6.3";

console.log(Math.round(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.50.20-PM

Nhưng nếu tôi thay đổi giá trị đó thành 6,5, thì Math.round() sẽ trở lại 7.

const quantity = "6.5";

console.log(Math.round(quantity));
Screen-Shot-2022-05-01-at-12.51.35-PM

Phần kết luận

Trong bài viết này, tôi đã chỉ cho bạn 11 cách để chuyển đổi một chuỗi thành một số bằng JavaScript.

Dưới đây là 11 phương pháp khác nhau được thảo luận trong bài viết.

 1. sử dụng Number() chức năng
 2. sử dụng parseInt() chức năng
 3. sử dụng parseFloat() chức năng
 4. sử dụng toán tử cộng một ngôi (+)
 5. nhân chuỗi với số 1
 6. chia chuỗi cho số 1
 7. trừ số 0 khỏi chuỗi
 8. sử dụng toán tử NOT bitwise (~)
 9. sử dụng Math.floor() chức năng
 10. sử dụng Math.ceil() chức năng
 11. sử dụng Math.round() chức năng

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này và chúc may mắn trên hành trình JavaScript của bạn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status