HomeLập trìnhPythonCách bình phương...

Cách bình phương một số trong Python – Hàm bình phương


Để bình phương một số, bạn nhân số đó với chính nó. Và có nhiều cách để làm điều này trong Python.

Bạn có thể tự nhân trực tiếp nhiều số (số * số) nhưng trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn ba cách để bạn có thể thực hiện việc này mà không cần mã hóa cứng cả hai số.

Ba cách là:

  • **, toán tử năng lượng
  • trong xây dựng pow() chức năng
  • các math.pow() chức năng từ math mô-đun

Cách sử dụng Power Operator (**) trong Python

** được gọi là toán tử công suất. Bạn sử dụng nó để nâng một số lên một lũy thừa xác định. Đây là cú pháp:

number ** exponent

Biểu thức trên được đánh giá là số * số… (bằng bao nhiêu lần giá trị của số mũ). Bạn cũng có thể đọc biểu thức như 52.

Sử dụng toán tử này, bạn có thể tìm bình phương của một số bằng cách sử dụng 2 như số mũ. Ví dụ: để tìm bình phương của 5, bạn có thể làm như sau:

square = 5 ** 2

print(square)
# 25

Toán tử lũy thừa đánh giá biểu thức là 5 * 5kết quả là 25.

Làm thế nào để sử dụng pow() Chức năng trong Python

Python có sẵn pow() hàm đánh giá một số theo lũy thừa của một số khác. Đây là cú pháp:

pow(base, exponent)
// interpreted as ^3

Đoạn mã trên được hiểu là cơ sởsố mũ.

Đọc thêm  Python .split() – Tách chuỗi trong Python

Hàm chấp nhận hai đối số: số được nâng lên (được gọi là căn cứ) và lũy thừa của số đó phải được nâng lên (các số mũ).

Để tìm bình phương của một số bằng hàm này, số đó sẽ là cơ số và số mũ sẽ là 2có nghĩa là số2.

Để tìm bình phương của 5ví dụ, bạn có thể sử dụng chức năng này như thế này:

square = pow(5, 2)
    
print(square)
# 25

Các pow() chức năng cũng nhận được một đối số thứ ba: các modulo. Dấu hiệu cho modulo là %. Đối số này đánh giá phần còn lại khi một giá trị được chia cho một giá trị khác.

Ví dụ, 5 % 2 cho 1 vì 5 chia 2 được 2 dư 1.

Áp dụng modulo pow() chức năng trông như thế này:

mod = pow(5, 2, 3)

print(mod)
## 1
## 5 * 5 is 25
## 25 % 3 is 1

Theo tài liệu về python trên pow, phương pháp này tính toán hiệu quả hơn pow(5,2) % 3

Cách sử dụng hàm math.pow() trong Python

math.pow() đến từ Python math mô-đun. Chức năng này tương tự như chức năng tích hợp pow() chức năng trong cách sử dụng và cú pháp, ngoại trừ việc nó có hai điểm khác biệt:

  • nó chỉ chấp nhận hai đối số: căn cứsố mũ
  • nó luôn trả về một số float ngay cả khi số tăng lên là một số nguyên.

Cho nên, math.pow(5, 2) lợi nhuận 25,0.

pow() sẽ chỉ trả về một số float khi số đó là số float. Nó sẽ trả về một số nguyên nếu số đó là số nguyên. Nhưng mà math.pow() luôn trả về một số float.

Đọc thêm  Cách viết bài kiểm tra đơn vị cho các hàm Python

Bây giờ bạn đã biết cách bình phương số trong Python! Cảm ơn bạn đã đọc.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status