The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhJavaScriptBản đồ JavaScript()...

Bản đồ JavaScript() 方法解析


Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa.

你可以使用内置的 Array.map() 方法来代替使用循环遍历数组。

通过 Array.map() 方法,你可以遍历数组,并使用回调函数修改数组的每个元素。

例如,假设有以下数组:

let arr = [3, 4, 5, 6];
一个简单的 JavaScript 数组

假设你需要将数组的每个元素乘以 3,你可以考虑像这样使用 for 循环:

let arr = [3, 4, 5, 6];

for (let i = 0; i < arr.length; i++){
 arr[i] = arr[i] * 3;
}

console.log(arr); // [9, 12, 15, 18]
使用 cho 循环遍历数组

实际上,你可以使用 Array.map() 方法来获得相同的结果,例如:

let arr = [3, 4, 5, 6];

let modifiedArr = arr.map(function(element){
  return element *3;
});

console.log(modifiedArr); // [9, 12, 15, 18]
使用 map() 方法遍历数组

Array.map() 方法 通常 对 , , , , , , , , , , , , ,

如何对对象数组使用 map() 方法

例如,你可能有一个对象数组,这些对象存储你的朋友的 firstNamelastName,如下所示:

let users = [
 {firstName : "Susan", lastName: "Steward"},
 {firstName : "Daniel", lastName: "Longbottom"},
 {firstName : "Jacob", lastName: "Black"}
];

一个对象数组

你可以使用 map() 方法遍历数组,并按如下方式连接 firstNamelastName的值:

let users = [
 {firstName : "Susan", lastName: "Steward"},
 {firstName : "Daniel", lastName: "Longbottom"},
 {firstName : "Jacob", lastName: "Black"}
];

let userFullnames = users.map(function(element){
  return `${element.firstName} ${element.lastName}`;
})

console.log(userFullnames);
// ["Susan Steward", "Daniel Longbottom", "Jacob Black"]
使用 map() 方法遍历一个对象数组

map() 方法传递的不仅仅是一个元素。让们看看 map() 传递给回调函数的所有参数。

map() 方法的完整语法

map() 方法的语法如下:

arr.map(function(element, index, array){ }, this);

对每个数组元素调用回调函数 function()map() 方法将当前元素 element、当前元素的索引 index 以及整个数组对象 array 传递给它。

回调函数中的 this 参数,默认值是 undefined。例如,下面的例子将 this 的值改为 80

let arr = [2, 3, 5, 7]

arr.map(function(element, index, array){
	console.log(this) // 80
}, 80);
给 map() 方法的 this 参数赋值一个数字

如果你感兴趣,也可以使用 console.log() 测试另一个参数:

let arr = [2, 3, 5, 7]

arr.map(function(element, index, array){
  console.log(element);
  console.log(index);
  console.log(array);
  return element;
}, 80);
打印检查参数的值

以上就是关于 Array.map() 方法的介绍。通常,你只会在回调函数中使用 element 参数,而忽略其余参数。我通常在日常项目中就是这样做的:)

谢谢你阅读这篇文章

你 可能 我 编写 的 其他 数 , 对象 对象 对象 以及 回 文字 文字 文字 文字 文字 符串 符串 符串

Bạn có thể sử dụng web để phát triển web và phát triển ứng dụng JavaScript.

Đọc thêm  Biến trong JavaScript – Guía para principiantes sobre var, const y let

Chủ đề: Bản đồ JavaScript – Cách sử dụng Hàm JS .map() (Phương thức mảng) , Chủ đề: Nathan SebhastianZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status