HomeLập trìnhJavaScriptBản đồ JavaScript()...

Bản đồ JavaScript() 方法解析


Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa.

你可以使用内置的 Array.map() 方法来代替使用循环遍历数组。

通过 Array.map() 方法,你可以遍历数组,并使用回调函数修改数组的每个元素。

例如,假设有以下数组:

let arr = [3, 4, 5, 6];
一个简单的 JavaScript 数组

假设你需要将数组的每个元素乘以 3,你可以考虑像这样使用 for 循环:

let arr = [3, 4, 5, 6];

for (let i = 0; i < arr.length; i++){
 arr[i] = arr[i] * 3;
}

console.log(arr); // [9, 12, 15, 18]
使用 cho 循环遍历数组

实际上,你可以使用 Array.map() 方法来获得相同的结果,例如:

let arr = [3, 4, 5, 6];

let modifiedArr = arr.map(function(element){
  return element *3;
});

console.log(modifiedArr); // [9, 12, 15, 18]
使用 map() 方法遍历数组

Array.map() 方法 通常 对 , , , , , , , , , , , , ,

如何对对象数组使用 map() 方法

例如,你可能有一个对象数组,这些对象存储你的朋友的 firstNamelastName,如下所示:

let users = [
 {firstName : "Susan", lastName: "Steward"},
 {firstName : "Daniel", lastName: "Longbottom"},
 {firstName : "Jacob", lastName: "Black"}
];

一个对象数组

你可以使用 map() 方法遍历数组,并按如下方式连接 firstNamelastName的值:

let users = [
 {firstName : "Susan", lastName: "Steward"},
 {firstName : "Daniel", lastName: "Longbottom"},
 {firstName : "Jacob", lastName: "Black"}
];

let userFullnames = users.map(function(element){
  return `${element.firstName} ${element.lastName}`;
})

console.log(userFullnames);
// ["Susan Steward", "Daniel Longbottom", "Jacob Black"]
使用 map() 方法遍历一个对象数组

map() 方法传递的不仅仅是一个元素。让们看看 map() 传递给回调函数的所有参数。

map() 方法的完整语法

map() 方法的语法如下:

arr.map(function(element, index, array){ }, this);

对每个数组元素调用回调函数 function()map() 方法将当前元素 element、当前元素的索引 index 以及整个数组对象 array 传递给它。

回调函数中的 this 参数,默认值是 undefined。例如,下面的例子将 this 的值改为 80

let arr = [2, 3, 5, 7]

arr.map(function(element, index, array){
	console.log(this) // 80
}, 80);
给 map() 方法的 this 参数赋值一个数字

如果你感兴趣,也可以使用 console.log() 测试另一个参数:

let arr = [2, 3, 5, 7]

arr.map(function(element, index, array){
  console.log(element);
  console.log(index);
  console.log(array);
  return element;
}, 80);
打印检查参数的值

以上就是关于 Array.map() 方法的介绍。通常,你只会在回调函数中使用 element 参数,而忽略其余参数。我通常在日常项目中就是这样做的:)

谢谢你阅读这篇文章

你 可能 我 编写 的 其他 数 , 对象 对象 对象 以及 回 文字 文字 文字 文字 文字 符串 符串 符串

Bạn có thể sử dụng web để phát triển web và phát triển ứng dụng JavaScript.

Đọc thêm  Tìm hiểu Xác thực biểu mẫu JavaScript – Xây dựng Dự án JS cho người mới bắt đầu ✨

Chủ đề: Bản đồ JavaScript – Cách sử dụng Hàm JS .map() (Phương thức mảng) , Chủ đề: Nathan SebhastianZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status